จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Go!
Download and unzip bzi_html.zip to read this offline.
Ethnologue

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 21 Feb 2024 from source files dated 29 Jan 2022