^
Lêwi
Ngè Tadreo Bùh
Ngè Dèch Am 'Mau Mì
Ngè Tadreo Waiq Catèm
Ngè Tadreo Rŏt Hlài Enh Tôiq Lôi
Ngè Tadreo Rŏt Hlài Enh Tôiq Lôi Ma 'Noiq
Ranenh Da Ngè Tadreo Bùh
Ranenh Dèch Am Ngè 'Mau Mì
Ranenh Ngè Tadreo Rŏt Hlài
Phàn Ngè Tadreo Da Pajàu
Lè Lah Crài Loh Hadròih Arôn wa Con Haq
Arôn Dèch Am Ngè Tadreo
Tôiq Lôi Da Nađap wa A-bi-hu
Jam Hreo wa Jam Ùh Hreo
Ranenh Da Mangai Broq Miq
Ranenh ca Mangai Bacùn
Ranenh da Bìac Phòac
Ranenh ca Mangai Bacùn Jò Haq Jah Hreo
Broq Hreo Hnem 'Bìq Phòac
Bìac Broq Lem Hreo ta Chac Mangai
Ranenh Lè Rŏt Hlài Enh Tôiq Lôi
Bubi Pòq Tôiq
Lè Rŏt Hlài Enh Tôiq Rìm Hanam
Bàu Hnài Bìac Mahem
Ranenh Da Bìac Tango Anang
Apaq Cùh Waiq Dua 'Mù
Hadrah Baxa Taiq Ùh Dì Tiaq Chuaq
Bìac Ep Broq Am ca Mangai Pajàu
'Bài Ngè Tadreo Ùh Jah Dèch Am
'Bài Ranenh da Hì Lè Càn
Hì Lè Ngè Tadreo Rŏt Hlài Enh Tôiq
Ranenh ca Đen wa 'Benh
Ranenh Capoch Đùng Trùh Chuaq
Hanam Sabat
Bìac Tech wa Rŏt Hlài Taneh Xôxech
Mangai Pa
Xôq Ramŏt ca Mangai Loq Dì Tiaq
Hadrah Baxa ca Mangai Ùh Dì Tiaq
Ranenh da Ngè Pachac Am ca Chuaq