^
Apostol
Yisingadto si Jesus Langit
Yang Ballin kang Judas
Yang Balaan na Espirito
Yang Pyagalaong ni Pedro asang Pagkadaigan
Yang Yiimo nang Manga Tomotoo
Pyapagkadyaw yang Pilay na di Magpakapanaw
Yang Pyagalaong ni Pedro Bain kang Jesus
Si Pedro aw Si Juan Asang Atobangan nang Manga Pangoro nang Manga Judio
Yanagampo sang Dios yang Manga Tomotoo
Pyanagbainbain Nilan yang Kanilan Pyanmowan
Si Ananias aw Si Sapira
Yang Manga Milagro na Toosanan sang Gaom nang Dios
Dyadakup yang Manga Apostol aw Karabosowa
Yang Pitong ka Otaw na Yiimo Tomatabang sang Simisimbaay
Dyadakup Nilan si Esteban
Yang Pyagalaong ni Esteban sang Manga Judio
Yaadakadakan Nilan nang Bato si Esteban
Pyaparisudan ni Saulo yang Manga Tomotoo kang Jesu Kristo
Yang Madyaw na Batok Bain kang Jesus Byabatok ag Samaria
Si Pelipe aw yang Opisyal na taga Etiopia
Yang Pagtoo ni Saulo kang Jesus
Yagababatokon si Saulo Adto Damasko Bain kang Jesus
Yakadto si Saulo Jerusalem
Yakadto si Pedro Lida aw ag Jope
Pyapakadto nang Dios si Pedro kang Kornelio na Buku nang Judio
Yang Byabatok ni Pedro adto sang Baray ni Kornelio
Yang Buku nang Judio Arag nang Dios Byobobowan nang Balaan na Espirito
Pyapakatigam ni Pedro sang Manga Tomotoo ag Jerusalem yang Imo nang Dios sang Manga Otaw na Buku nang Judio
Yang Manga Tomotoo ag Antiokia
Laban Kyokontara yang Manga Tomotoo
Yobadan si Pedro nang Tagalangit sang Kadina aw Pagagadan naan Aglogwa nang Pirisowan
Yang Pagkamatay ni Herodes
Pipili si Bernabe aw si Saulo na Pagapanonogoon
Yakadto Silan Sipre
Si Pablo aw yang Kanaan Manga Inagad Yadatung ag Antiokia na Sakop nang Pisidia
Si Pablo aw si Bernabe na Aadto Ikonio
Si Pablo aw si Bernabe na Aadto Listra aw Derbe
Yang Pagbarik Nilan Adto Antiokia na Sakop nang Siria
Yang Panagkatipon nang Manga Apostol aw Manga Matikadung ag Jerusalem
Yang Solat sang Manga Tomotoo na Buku nang Judio
Yagasoway si Pablo aw si Bernabe
Pyagaagad ni Pablo aw ni Silas si Timoteo
Aon Pyapakita nang Dios kang Pablo Adto Troas
Yotoo si Lidia kang Jesu Kristo Adto Pilipos
Si Pablo aw si Silas Pipiriso ag Pilipos
Si Pablo aw si Silas na Aadto Tesalonika
Si Pablo aw si Silas na Aadto Berea
Adto sang Syodad na Atenas Yikita si Pablo sang Mga Diosdios
Ag Korinto Pyagakita ni Pablo si Akila aw si Prisila
Yagabarik si Pablo ag Antiokia
Yang Pagindo ni Apolos ag Epeso aw ag Korinto
Si Pablo na Aadto Epeso
Yang Pitong ka Otaw na Manga Anak ni Eskeba
Yang Kasamok Adto Epeso
Yakadto si Pablo Masedonia aw ag Akaya
Yang Kataposan na Pagkadto ni Pablo Troas
Yang Panaw ni Pablo Sikun ag Troas Padurug Adto Mileto
Yang Papagbaraw ni Pablo sang Manga Matikadung nang Manga Tomotoo ag Epeso
Yakadto si Pablo Jerusalem
Yapagkita si Pablo kang Santiago
Dyadakup Nilan si Pablo Agsurud nang Templo
Yang Pyagalaong ni Pablo bain Kanaan
Syasaysay ni Pablo yang Pagtoo Naan kang Jesu Kristo
Syosogo si Pablo Antak Magindo sang Buku nang Judio
Si Pablo na asang Atobangan nang Labaw na Magampoway aw Pangoro nang Manga Judio
Pyagabaatan na Apatayun si Pablo
Yaatud si Pablo adto kang Gobernador Pelik
Syosombong si Pablo nang Manga Judio kang Gobernador Pelik
Yimibak si Pablo sang Sombong nang Kontara Naan asang Atobangan ni Gobernador Pelik
Si Pablo na Yagagogodanun sang Gobernador aw sang Asawa nang Gobernador
Yang Pagbatok ni Pablo asang Atobangan ni Gobernador Pesto
Yagababatokon si Pablo asang Atobangan ni Agripa aw Berenise
Yimibak si Pablo sang Sombong nang Kontara Naan
Gyogogod ni Pablo yang Pagtoo Naan kang Jesu Kristo
Yasakay si Pablo sang Barko Padurug ag Roma
Yukurug yang Onos asang Babaw nang Laod
Yasallad aw Kasapad yang Orin nang Barko
Yang Imo ni Pablo ag Malta
Pagdatung ni Pablo ag Roma
Yagagogodanun si Pablo ag Roma bain kang Jesu Kristo