^
ማቶሳ
ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ ማራ
ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ
ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋፔ ዬዳ ፆሊንቲያ ፓይዲያ ኣሳቱዋ
ጊብፄ ቤቱሳ
ሄሮዲሴ ቄሪ ናና ዎꬊሴዳ
ጊብፄፔ ሲማ
ፃማቂያ ዮሃኒሲ ቃላ ኦዴዳ
ዬሱሲ ፃማቄቴዳ
ዬሱሲ ፓጬቴዳ
ዬሱሲ ባሬ ታማሪሲያ ኦሱዋ ጋሊላን ዶሜዳ
ዬሱሲ ባሬና ካሊያ ኦይዳቱዋ ፄጌዳ
ዬሱሲ ጮራ ኣሳ ታማሪሴዳኔ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ዴሪያ ቦላን ጊዲዴ ታማሪሴዳ ቲሚርቲያ
ቱሙ ኣንጁዋ ኣኪያ ኣሳቱዋ
ማፂኒያኔ ፖዑዋ ሌሚሱዋ
ሙሴ ሂጊያባ
ዎሹማባው ኢሜቶ ቲሚርቲያ
ማቺያ ዬዴናዳን ኢሜቶ ቲሚርቲያ
ጫቄናዳን ኢሜቶ ቲሚርቲያ
ኢታ ኢታን ዛሬናዳን ኢሜቶ ቲሚርቲያ
ሞርኪያ ሲቃና ማላ ኢሜቶ ቲሚርቲያ
ሂዬሳው ኢሚያ ማራ ታማሪሱዋ
ዎሳባ
ፆማባ
ሳሉዋን ዴዒያ ሚሻባ
ቦላ ፖዑዋባ
ዴዑዋሲ ሂርጋናው ቤሴና
ሃራ ኣሳ ቦላ ፒርዳናው ኮሼና
ዎሲቴ፥ ኮዪቴ፥ ካሪያኮ ዪዴ ፄሲቴ
ኡንዓ ፔንጊያባ
ሚꬃይ ባሬ ኣይፊያን ኤሬቴ
ላዑ ማላ ጎላቱዋ
ዬሱሲ ኦሉ ኦይቄዳ ቢታኒያ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ፄቱዋ ካፑዋ ቆማ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ጮራ ኣሳቱዋ ኡንቱንቱ ሃርጊያፔ ፓꬄዳ
ዬሱሳ ካሊያዋንታ ጋኪያ ሜቱዋ
ዬሱሲ ጎቱዋኔ ቤታ ጮዑ ኦꬄዳ
ዬሱሲ ኢታ ኣያናይ ኦይቄዳ ላዑ ኣሳቱዋ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ቦላይ ጉንዴዳ ቢታኒያ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ሌዊያ ማቶሳ ፄሴዳ
ፆማባ ኦቼዳ ኦሻ
ያዒሮሳ ናቲባኔ ዬሱሳ ማዩዋ ቦቼዳ ሚሺራቲባ
ዬሱሲ ላዑ ቆቃቱዋ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ኢቲ ዱዲያ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ኣሳሲ ቃሬቴዳ
ዬሱሲ ኪቴዳ ታማኔ ላዑ ኣሳቱዋባ
ዬሱሲ ኪቴዳ ታማኔ ላዓቱ ታማሪሳናው ኪቴቴዲኖ
ጎዳይ ያናፔ ካሴቲዴ፥ ዬዴርሱኔ ሜቱ ሃናና
ኦሲ ያያናው ቤሲንቶ
ኪሪስቶሳባ ማርካታናው ቤሴ
ፃማቂያ ዮሃኒሳፔ ዬሱሳኮ ኪቴቴዳ ኣሳቱዋ
ኣማኔናን ኢፄዳ ዲራው ቶሼቴዳ ካታማቱዋ
ዬሱሳን ሼምፑዋ ዴሚያዋ
ሳምባታባሲ ሺቄዳ ኦሻ
ዬሱሲ ኩሺ ጉንዴዳ ቢታኒያ ፓꬄዳ
ፆሳይ ዶሬዳ ኣዪሊያ
ዬሱሳባኔ ቢዔል-ዜቡላባ
ሎዖ ሚꬃይ ባሬ ኣይፊያን ኤሬቴ
ማላታ ቤዓናው ሺቄዳ ኦሻ
ኢታ ኣያናይ ኣሳ ጋርሳ ሲሚዴ ጌሊያዋ
ዬሱሳ ዳዮኔ ኣ ኢሻቱዋ
ዜሪያዋ ሌሚሱዋ
ዬሱሲ ሌሚሱዋን ኦዶ ጋሱዋ
ዬሱሲ ዜሪያዋ ሌሚሱዋ ቢሌꬃ ኦዴዳ
ዛሪንጊያ ሌሚሱዋ
ሳናፊጪያ ጌቴቲያ ሚꬃቲ ዜሬꬃ ሌሚሱዋ
ኢርሹዋ ሌሚሱዋ
ዬሱሲ ሌሚሱዋን ታማሪሴዳ ጋሱዋ
ዬሱሲ ዛሪንጊያ ሌሚሱዋ ቢሌꬃ ኦዴዳ
ሞጌቴዳ ሚሻ ሌሚሱዋ
ኢንቁዋ ጌቴቲያ ዳሮ ኣልዖ ሹቻ ሌሚሱዋ
ዳባ ሌሚሱዋ
ናዚሬቴን ዬሱሳ ጋኬዳ ኢፁዋ
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ሃይቁዋ
ዬሱሲ ኢቼሹ ሻዓ ኣሳ ሚዜዳ
ዬሱሲ ኣባ ቦላና ሃሜቲዴ ቤዳ
ዬሱሲ ጌንሳሬፄን ሃርጋንቻ ፓꬄዳ
ኣዋቱዋ ዎጋባ
ኣሳ ቱኒሲያዋንታ
ካናኔ ኣሳ ጊዴዳ ኢቲ ማጫዉኒ ኣማኑዋ
ዬሱሲ ጮራ ሃርጋንቻቱዋ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ኦይዱ ሻዓ ኣሳ ሚዜዳ
ማላታ ቤዓናው ኦቼዳ ኦሻ
ፓሪሳዋቱዋኔ ሳዱቃዋናቱዋ ኢርሹዋ
ጴፂሮሳ ኣማኑዋኔ ማርካቴꬃ
ዬሱሲ ባሬና ጋካና ሜቱዋባኔ ሃይቁዋባ ኮይሮ ኦዱዋ ኦዴዳ
ዬሱሳ ካላናው ቤሲያ ኦጊያ
ዬሱሳ ማላይ ላሜቴዳ
ዬሱሲ ኢታ ኣያናይ ኦይቄዳ ናዓ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ባሬ ሃይቁዋባ ላዔንꬁዋ ኦዴዳ
ጌሻ ጎሊያ ጊራ ጊሪያዋ
ኡባፔ ኣꬊያዌ ኦኔ?
ꬉቡዋሲ ጋሶ ጊዲያዋ
ባዬዳ ዶርሳ ሌሚሱዋ
ባይዜዳ ኣሳሲ ኦꬃናው ቤሲያባ
ኣቶ ጊያዋ
ዬሱሲ ጌሉዋባኔ ኣካባ ታማሪሴዳ
ዬሱሲ ቄሪ ናና ቦላ ባሬ ኩሺያ ዎꬄዳ
ያላጋ፥ ዱሬ ቢታኒያ ኦሻ
ዎዪኒያ ቱራ ጊዶን ኦꬂያ ኦሳንቻቱዋ ሌሚሱዋ
ዬሱሲ ባሬ ሃይቁዋባ ሄዜንꬁዋ ኦዴዳ
ዛቢዲዮሳ ናና ዳዪ ዎሳ
ዬሱሲ ላዑ ቆቃቱዋ ፓꬄዳ
ዬሱሲ ዎልቃማ ቦንቹዋን ዬሩሳላሜ ጌሌዳ
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያ ጌሌዳ
ኣይፊ ꬋዬዳ ባላሲያ ሚꬃቶ
ዬሱሳ ማታይ ዬዳሳ
ላዑ ናና ሌሚሱዋ
ዎዪኒያ ቱራ ጊዶን ኦꬂያ ጎሻንቻቱዋ ሌሚሱዋ
ኣካኔ ጌሉዋ ኦዱዋ ሌሚሱዋ
ጊራ ዎቲ ጊራኔንቶ ኦቼዳ ኦሻ
ሃይቄዳዋንቱ ዴንዱዋባ
ኡባፔ ኣꬊያ ኣዛዙዋ
ኪሪስቶሳባ ኦቼዳ ኦሻ
ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱዋ ኢታቴꬃ
ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱ ቦሬቴዲኖ
ዬሩሳላሜሲ ኦዴቴዳ ሚኖ ኦዱዋ
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊ ኮሌታናዋ ካሴቲዴ ኦዴዳ
ዎዲያ ዉርሴꬃባ
ባሻ ቱናቴꬃ
ኣሳ ናዓይ፥ ኪሪስቶሲ ላዔꬁዋ ያና
ጎዳይ ያና ጋላሳ ማላታ
ጎዳይ ያና ጋላሳ ኦኒኔ ኤሬና
ኢታኔ ሎዖ ቆማ ሌሚሱዋ
ታሙ ዎዶራቱዋ ሌሚሱዋ
ሄዙ ቆማቱዋ ሌሚሱዋ
ዎዲያ ዉርሴꬃን ሃናና ፒርዳ
ዬሱሳ ቦላ ማቄቴዲኖ
ኢቲ ማጫ ሚሺራታ ዬሱሳ ሺቱዋ ጫጫፋዱ
ዪሁዳይ ዬሱሳ ኣꬂዴ ኢማናው ዬዉዋን ጊጌዳ
ዬሱሲ ኣዪሁዳቱ ፓሲጋ ካዉዋ ባሬና ካሊያዋንቱና ሜዳ
ጎዳ ካዉዋ ኣኪያ ዎጋ
ዬሱሲ ጴፂሮሲ ካዳናዋ ካሴቲዴ ኦዴዳ
ዬሱሲ ጌቴሴማኒያን ዎሴዳ
ዬሱሲ ባሬ ሞርኬቱዋን ኦይቄቴዳ
ዬሱሲ ፒርዳ ሻንጎ ኣꬌዳ
ጴፂሮሲ ዬሱሳ ካዴዳ
ዬሱሲ ጲላፆሳ ሲንꬃ ፒርዳው ሺቄዳ
ጲላፆሲ ዬሱሳ ኡባባ ኦቼዳ
ዬሱሲ ሃይቆ ፒርዴቴዳ
ዎታዳራቱ ዬሱሳ ቦላ ቂሊጬዲኖ
ዬሱሲ ካቄቴዳ
ዬሱሲ ሃይቄዳ
ዬሱሲ ሞጌቴዳ
ዬሱሲ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳ
ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቶ ቤቴዳ