^
IDISU
IDISU
Ilia da Isala:ili Fi Idisu No. 1 Hamoi
Isala:ili Dunu Fi da agoane Fifi Lasu
Elane Egefelali
Lifai dunu amo Gobele Salasu Dunu ilia hawa: hamoma:ne Momogili Gagai
Ilia da Lifai Dunu Idi
Lifai Dunu da Isala:ili Mano Magobo Ilia Sogebi Lai
Lifai fi Gouha:de, amo ilia Hawa: Hamosu.
Lifai fi Gesione amo Ilia Hawa: Hamosu.
Lifai Fi Milalai Ilia Hawa: Hamosu
Ilia da Lifai fi Dunu Idi
Dunu Ledo Hamoi
Wadela:i Hou Hamobeba:le, Dabe Iasu
Dunu da Ea Asigi Dawa:su Ganodini Ea Uda da Wadela:le Hamoi Dawa:sea
Na:salaide Dunu Ilia Sema
Gobele Salasu Dunu Ilia Hahawane Dogolegele Sia:
Isala:ili Ouligisu Dunu Ilia Iabe
Gamali Ilia Sogebiga Ligisi
Ilia da Lifai dunu Ilia Wadela:i Hou Hahamonanu, Momogili Gagale Ilegei
Baligisu Lolo Nasu Ageyadu Gala
Lalu Mu Mobi Ganumu
Silifaga Hamoi Dalabede
Isala:ili Dunu da Mugululi, Mogodigili Asi
Isala:ili Dunu da Mogodigili Ahoasu
Dabila Sogebi
Mousese da Ouligisu Dunu 70agoane Ilegei
Hina Gode da ‘gawa:ile’ Sio Asunasi
Milia:me da Se Iasu Ba:i
Desega Ahoasu Dunu
Isala:ili Dunu da Egasu
Mousese da Isala:ili Dunu Gaga:ma:ne Sia:ne Gadoi
Isala:ili Dunu da Egabeba:le, Hina Gode da ilima Se Dabe Iasu
Isala:ili Dunu da Ilila: Gasaga Ga:ina:ne Fi Hasalimu Dawa:i
Gobele Salasu Hamoma:ne Sia:
Dunu Afae da Sa:bade Eso Sema Wadela:lesi
Sosofe Malasu
Goula, Da:idia:ne amola Abaila:me
Laluoso Gasa:le Legesu
Elane da Isala:ili Dunu Gaga:i
Elane ea Galiamo
Gobele Salasu Dunu amola Lifai Dunu Ilia Hawa: Hamosu
Gobele Salasu Dunu ilia Ha:i Manu Iasu
Lifai Dunu ilia Gagumu Liligi
Lifai Dunu Ilia Daide
Yoi Bulamagau Aseme ea Nasubu
Bogoi Da:i Hodo Digili Ba:sea
Hou da Ga:idesie Soge amoga Doaga:i
Idome hina bagade da Isala:ili Dunu ilia ea Soge Baligimu Logo Hedofai
Elane da Bogoi
Isala:ili Dunu da Ga:ina:ne Dunu Hasali
Sania Balasega Hamoi
Isala:ili Dunu da Moua:be Dunu Ilia Fago Sogega Asi
Isala:ili da hina bagade Saihone amola hina bagade Oge Hasali
Moua:be hina bagade da Ba:ila:me ema Misa:ne Sia:si
Ba:ila:me amola ea Dougi
Ba:ila:ge da Ba:ila:me Hahawane Yosia:i
Ba:ila:me ea Ba:la:lusu Age Gala
Ba:ila:me ea Ba:la:lusu Ageyadu Gala
Ba:ila:me ea Ba:la:lusu Osoda Gala
Ba:ila:me da Ba:la:lusu Dagomusa: Eno Sia:i
Isala:ili Dunu da Bio Sogega Esalu
Dunu Fi Idisu Ageyaduyale Gala
Siloufiha:de ea Idiwilali
Hina Gode da Yosiua amo Mousese ea Sogebi Lama:ne Ilegei
Gobele Salasu amo Eso Huluane Iaha
Sa:bade Iasu
Eso Age Oubi Huluane ganodini Iasu
Agi Yisidi Hame Sali Lolo Nasu amo ea Gobele Iasu
Ha:i Manu Gaheabolo Fai Gilisisu amo Gobele Iasu
Gaheabolo Odega Gilisisu (Dalabede Fulabosu Dusu Lolo Nasu) amo Gobele Salasu
Bu Gousa:su Eso Gobele Salasu
Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu Gilisisu
Sia: Ilegei Malasu
Isala:ili Dunu da Midia:ne Fi ilima Dabe I
Isala:ili Gegesu Wa:i Buhagi
Liligi Lai amo Momogili Sagoi
Isala:ili Fi mogili da Yodane Hano Eso Midadi heda:su Gusudili Fi
Isala:ili Dunu Ilia Idibidi Fisili, Moua:be amoma Doaga:musa: Ahoasu
Hina Gode da Isala:ili Dunuma Ga:ina:ne Hasalasu Hou Olelei
Soge Alalo
Hina Gode da Soge Fifili Imunusa: Ouligisu Dunu Ilegei
Hina Gode da Lifai Dunu ilima Moilai Bai Bagade Ilelegei
Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai Bai Bagade
Lai Uda Ilia Nana Liligi Lasu