^
1 Nyakati
Chivyazi cha Adamu hadi Burahimu
Chivyazi cha kula Burahimu
Atu a chivyazi cha Isaka
Ana a Iziraeli
Ana a Juda
Chivyazi cha Ramu
Chivyazi cha Kalebu
Ana a mfalume Daudi
Chivyazi cha chifalume bada ya kutsamizwa kpwa lazima
Vivyazi vyanjina vya Juda
Ana a Simioni
Ana a Rubini
Ana a Gadi
Mbari ya Rubini, Gadi na nusu ya mbari ya Manase ayapiga viha
Nusu ya mbari ya Manase
Ana a Lawi
Aimbadzi a Nyumba ya Mlungu
Makalo ga Alawi
Ana a Isakari
Ana a Benjamini
Ana a Nafutali
Ana a Manase
Ana a Efuraimu
Ana a Asheri
Ana a Benjamini
Chivyazi cha mfalume Sauli
Atu ariouya Jerusalemu
Arindzi a nyumba ya kuvoya Mlungu ariosagala Jerusalemu
Atu a chivyazi cha mfalume Sauli
Chifo cha mfalume Sauli
Daudi anakala mfalume wa Iziraeli
Daudi anateka Jerusalemu
Masujaa a Daudi
Afuasi a Daudi kula Benjamini
Afuasi a Daudi kula Gadi
Afuasi kula Benjamini na Juda
Afuasi kula Manase
Jeshi ra Daudi
Sanduku ra chilagane rinauswa Kiriathi-Jearimu
Shuguli za Daudi hiko Jerusalemu
Daudi anaashinda Afilisti
Matayarisho ga kutsamiza Sanduku ra Chilagane
Sanduku ra chilagane rinaphirikpwa Jerusalemu
Wira wa kutogola Mlungu
Ibada yokala Jerusalemu na Gibioni
Daudi anahewa ujumbe ni Nathani
Daudi anamupha Mlungu shukurani
Daudi anaturya viha vyosi
Daudi anaturya Aamori na Aashuru
Daudi anauhala mudzi wa Raba
Daudi anaturya madzitu ga Filisti
Aiziraeli anaolangbwa
Matayarisho ga kudzenga Nyumba ya Kuvoya Mlungu
Alawi anaganyirwa majukumu
Kazi za Alavyadzi-sadaka
Aimbadzi a Nyumba ya Kuvoya Mlungu
Arindzi a nyumba ya Mlungu
Majukumu ganjina ga ndani ya Nyumba ya Mlungu
Majukumu ga Alawi anjina
Vikosi vya majeshi
Akulu a mbari za Iziraeli
Aimirizi a mali za chifalume
Ashauri a mfalume Daudi
Malagizo ga Daudi kpwa Aiziraeli
Wasiya wa Daudi kpwa Selemani
Mtsango wa kudzenga Nyumba ya Kuvoya Mlungu
Daudi anatogola Mwenyezi Mlungu
Chifo cha Daudi