^
Ditoronomi
Ekemu k'alụfu l'úbvú Horẹbu
Mósisu ahọta ndu-ikpe
Anwụ ngge l'alị Kénanu
Ndu Ízurẹlu ekwefụru Chipfu ike
Chipfu anụ ndu Ízurẹlu aphụ
Aalwụ-gbu ndu Ízurẹlu
Aghaphe bọtorii l'echiẹgu
Ízurẹlu alwụ-kpe Sihọnu, bụ eze ndu Amọru
Ízurẹlu alwụ-kpe Ọgu, bụ eze ndu Beshanu
Aawẹshi alị ono
Aadabuta Mósisu g'ọ tọ ghatashị ẹnyimu Jiọ́danu
Mósisu epfu gẹ ndu Ízurẹlu meje iphe, a tụru l'ekemu
Eebuchi abarụ agwa ẹja
Abụbu, Chipfu bụ Chileke
Mkpụkpu, onye gburu nemadzụ a-nọduje ezeru ndzụ
Mósisu eme g'ekemu doo ẹnya
Ekemu iri
Ndzụ agụ ndu Ízurẹlu l'úbvú Sayịnayi
Iphe, a tụ-doru ekemu ọbu
Ndibe Chipfu
Obunggo, ee-bu onye emeje iphe, a sụru g'o mee
Ta azọhakwa Chipfu
Ekwefu ike ndu Ízurẹlu
Nweswi, a kpụru akpụkpu
Bachịbachi mkpuma k'ẹbo
Tsụje Chipfu ebvu
Eye Chipfu obu; anụru iya opfu
Ọru-ngwẹja kẹ Chipfu
Abarụ agwa ọhozo ẹja
Nri, aasọ nsọ; yẹe nri, a ta sọdu nsọ
Oke-lanụ-l'ụzo-iri
Apha, onyemonye e-nweru onwiya
Aha ndu bụ ohu g'ẹphe nweru onwophẹ
Anụ, vuru ụzo waa ẹkpa-nwa ne iya
Ọbo Ojeghata
Ọbo-Idzu
Ọbo-M̀kpù
Ahọta ndu-ikpe
Abarụ agwa ẹja
Ụlo-ikpe
Ahọta Eze
Oke, rwuberu ndu-uke
Etso ẹka ndu amadụ Chileke
Onye mpfuchiru ono
Mkpụkpu, onye gburu nemadzụ a-nọduje ezeru ndzụ
Iphe, e gude kpaa oke alị
Agba ekebe
Ekemu, dụru ọgu ndu Ízurẹlu
Onye e gburu; ọphu a madụ onye gburu iya nụ
K'alụ nwanyị, a lwụtaru l'ọgu
Iphe, rwuberu ọkpara
Nwa, kariru ndu nwụru iya nụ ẹka
Ekemu, dụ iche iche
Emebyi k'alụlu
Ebufu nemadzụ lẹ ndzukọ
Eme ọdu-ọgu g'ọ tọ dụ ideyideyi
Ụnwu ekemu ọzo
Ekemu, dụ iche iche
Ekemu k'echi nemadzụ ẹchachi
Onye nwune iya nwụhuru; gbado nyee ya
A tụru ekemu g'e gbushia ndu Amalẹku
Akpụru-iphe-mbụ; waa oke-lanụ-l'ụzo-iri
Ụzo-lanụ-l'ụzo-iri k'apha k'ẹto
Ọru-ngwẹja, nọ l'úbvú Ebalu
Mburọnu, a nọ l'úbvú Ebalu tọgbo
Obunggo, ee-bu onye emeje iphe, a sụru g'o mee
Aphụ, aa-nụ onye te emejedu iphe, a sụru g'o mee
Ọgbandzu, Chileke yẹle ndu Ízurẹlu gbaru lẹ Mówabu
Iphe e-jehuru onye izimanụ lwarụ azụ
Opfu mkpọchi-ishi
Jioshuwa anọ-chi ẹnya Mósisu
Agụ ekemu ono
Aanma ọkwa lẹ ndu Ízurẹlu e-mechaa kwefuru Chileke ike
Ebvu, Mósisu gụru
Eepfu lẹ Mósisu a-nwụhu l'eli úbvú Nebo
Mósisu agọ ọnu-ọma anụ ọkpa-ipfu Ízurẹlu
Anwụhu Mósisu