^
Sôq Jàn
Rèn Sôq Jàn Yàng Baxèm
Xinoi Da Lêwi Ùh Achìh Mùt
Broq Traiq Tiaq dèh Hadròng Hadrech
Mangai Lêwi Broq Pajàu
Bìac Rŏt Hlài 'Bài Con Ramua
Bìac Mangai Kêhat Phai Broq
Bìac Mangai Getsôn Phai Broq
Bìac Mangai Mê-ra-ri Phai Broq
Ranenh da Bìac Amùa
Ranenh ca Bìac Đèn Hlài
Ranenh da Bìac Tarènh
Ranenh ca Mangai Na-xi-rê
Bàu Waiq Xôq da Arôn
Ngè Tadreo da Wì Broq Craq
Tapèh Đen
Lè 'Nheo Hadròih Mangai Lêwi
Wèq Lè Lam Cwa
Cato Yùc Ti Hnem Traiq Cùh Waiq
Baiq Toq Ken Broq Xam 'Bac
Wì Loh Lam Enh Braih Càn Sinai
Mangai Jàn Mamùc Mamac
Chuaq Am Chìm Brŏch Trùh
Mi-ri-am Loh ca Bacùn
I Mangai Lam Rinh Ngan Ca-na-an
Bàu Anoi Hlài Bìac Rinh Ngan
Con Jàn Blàq Hlài Chuaq
Môise Waiq Xìn Chuaq Thai Con Jàn
Ranenh Tiaq Jò Mùt Gùng Ca-na-an
Ngè Tadreo ca Tôiq Troq Lò
Ùh Padài Hì Sabat Èh 'Bìq Hadrah Cachìt
Côra Blàq Hlài ca Chuaq
Mamùc Mamac wa Can Hinìq Ramòt
Long Canhra Da Arôn
Bìac Broq Da Mangai Lêwi
Ranenh Da 'Bo Cadrì Con Xàc Gòh
Diac Plôh Loh Enh Hmu Talach
Mangai Êđôm Ùh Am Jàn Is-ra-ên Lam Pagat Dèh Gùng
Arôn Cachìt
Jàn Is-ra-ên 'Blêq Bùa Arat
Bìh Broq Xam Đùng
Trong Lam Moap
Jêh Ta'blêq Sihôn wa Ot
Balac wa Ba-la-am
'Bình Plình wa Ba-la-am
Bàu loq adroi yàng mòiq da Ba-la-am
Bàu Loq Adroi Yàng Baiq da Ba-la-am
Bàu Loq Adroi Yàng Piq da Ba-la-am
Ba-la-am Waiq Xôq Hòm ca Jàn Is-ra-ên
Moap Padô 'Nùt Jàn Is-ra-ên
Bìac Ti Rèn Jàn Yàng Ma Baiq
Ranenh da Xôxech
Môise Jao Bìac Broq ca Jôsuê
Ranenh Ngè Tadreo
Ngè Tadreo Hì Sabat
Ngè Tadreo Rìm Khê
Lè Lam Cwa
Lè Hiniang Da 'Bài Tùang
Ngè Tadreo Dèch Am Khê Tapèh
Ranenh ca Bìac Pachac
Jàn Ma-đi-an
Axong 'Bài Ngè Ma Khoi Jah Yŏc
Rubên Wa Gat Ŏi Gùng Ga-la-at
Anoi Hlài Dìq Ca Nòi Wì Ŏi Enh Aicàp Trùh Ca-na-an
Acang da 'Bài Hadròng Hadrech
'Bài Phôq Đòiq ca Mangai Lêwi
'Bài Phôq Amot
Mangai Cadrì Jah Nhàn Xôxech