^
Isabu
Aiziraeli anaolangbwa kano ya kpwandza
Aiziraeli anapangbwa kambini kulengana na mbari zao
Ana a Aruni
Alawi anatsambulwa ahumikire alavyadzi-sadaka
Jumula ya Alawi
Alawi anahala nafwasi ya ana a kpwandza a Aiziraeli
Kazi za atu a mryango wa Kohathi
Kazi za atu a mryango wa Gerishoni
Kazi za atu a mryango wa Merari
Alawi anaolangbwa
Atu najisi anatengbwa
Malagizo kuhusu kutozwa makosa
Shariya ya achetu asiokala aaminifu
Shariya kuhusu atu ariotengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu
Baraka za mlavyadzi-sadaka
Sadaka za vilongozi
Lagizo kuhusu chinara cha kuikira taa
Kutakaswa na kutengbwa kpwa Alawi
Malagizo kuhusu Pasaka
Ingu dzulu ya hema ra mkpwutano
Tarumbeta za feza
Aiziraeli anauka jangbwa ra Sinai
Aiziraeli anarurumika
Mwenyezi Mlungu anamjibu Musa
Mwenyezi Mlungu anaapha makpware
Miriamu na Aruni anagomba mai kuhusu Musa
Apelelezi anahumwa tsi ya Kanani
Taarifwa ya apelelezi
Atu anaasi kpwa kusaamini
Malagizo zaidi kuhusu kulavya sadaka
Sadaka za dambi zohendwa bila kumanya
Adabu ya kuvundza shariya ya Siku ya Kuoya
Malagizo kuhusu midzele ya nguwo
Kora, Dathani na Abiramu anaasi
Ndata ya Aruni inatsephula
Kazi za alavyadzi-sadaka na Alawi
Mtalo wa alavyadzi-sadaka
Mtalo wa Alawi
Malagizo ga kutakasa mutu achiyeguta lufu
Madzi kula mwambani
Aedomu anakahaza Aiziraeli kutsupira tsi yao
Chifo cha Aruni
Aradi inabanangbwa
Nyoka ya shaba
Charo cha kuphiya Moabu
Aiziraeli anaturya afalume, Sihoni na Ogi
Balaamu anarema kulaani Aiziraeli
Balaamu anabariki Aiziraeli kano ya kpwandza
Balaamu anabariki Aiziraeli kano ya phiri
Balaamu anabariki Aiziraeli kano ya hahu
Balaamu anabariki Aiziraeli kano ya ne
Ruwiya ya Balaamu kuhusu Aamaleki na Akeni
Aiziraeli anaabudu Baali
Atu anaolangbwa ra phiri
Achetu anahewa haki ya kurisi
Joshuwa anatsambulwa edze akale chilongozi bada ya Musa
Sadaka za chila siku
Sadaka ya Siku ya Kuoya
Sadaka ya kulumbwa kpwa mwezi
Sadaka za Pasaka
Sadaka ya sikukuu ya mavuno
Sikukuu ya magunda
Sadaka ya siku ya kuhenderwa upatanisho
Malagizo kuhusu naziri
Viha na Amidiani
Mbari za uphande wa mlairo wa dzuwa wa muho Joridani
Charo cha kula Misiri hadi Moabu
Miphaka ya yo tsi
Vilongozi ndioganya yo tsi
Midzi ya Alawi
Midzi ya kuchimbirira
Malagizo zaidi kuhusu urisi wa achetu