^
2 'Nhòng Bùa
Sa-lô-môn Cùh Waiq ta Gi-bi-ôn
Sa-lô-môn Waiq Xìn Khôn Rabiaq
Can Padrŏng Da Sa-lô-môn
Sa-lô-môn Broq Hnem Cùh Waiq
Huram Jùp Đò Sa-lô-môn
Bìac Broq Hnem Cùh Waiq
'Bài Dahwèq ta Hnem Cùh Waiq
'Mùt Hom Wêh Jao ta Hnem Cùh Waiq
Can 'Ngah 'Ngai Boc Plình 'Mùt Bình ta Hnem Cùh Waiq
Lè Dèch Am Hnem Cùh Waiq ca Chuaq
Bàu Waiq Khàn Da Sa-lô-môn
Ùnh Enh Plình Loh Bùh Dìq Ngè Dèch Am
Lè Hiniang Dèch Am Hnem Cùh Waiq
Bàu Hùaq wa Bàu Pa'yèp
Bìac Bùa Sa-lô-môn Broq
Bùa Cadrì Diac Sêba Trùh Hmàih ca Bùa Sa-lô-môn.
Bìac Can Padrŏng Da Sa-lô-môn
Bùa Sa-lô-môn Cachìt
Rê-hô-bô-am Wèq Cwìang Tiaq Trong Blùng
Rê-hô-bô-am Wèq Cwìang ti Juđa wa Broq 'Bài Phôq
Jê-rô-bô-am Pajaq 'Bài Pajàu Alùan
Cadraq Da Rê-hô-bô-am
Sisac ta Aicàp Lam Tajêh ca Juđa
Diac Juđa Thìuq Dahwèq Taiq Bìac Tajêh Poh
A-bi-ja Jah Tŏc Broq Bùa
Jê-rô-bô-am Cachìt
Asa Broq Bùa Thai ca A-bi-ja
A-xa-ri, Mangai Capoch Thai Boc Plình 'Noh Bàu Pa'yèp Asa
Asa Anoq Hlài Trong Wèq Cwìang
Bùa Asa Tajêh Poh ca Ba-ê-sa
Bùa Asa Clêh ta Tù Mangai Capoch Thai Boc Plình
Jê-hô-sa-phat Wèq Cwìang Thai Asa
Jê-hô-sa-phat Wèq Cwìang Lem
Jê-hô-sa-phat Ta'mŏt Pajùm Ahap
Mangai Amòng Capoch Bàu Loq Adroi 'Noh Bàu Ta'blêq
Maica 'Ràng Bàu Boc Plình
Ahap 'Bìq Ta'blêq, Èh Cachìt
Jêhu Lach ca Jê-hô-sa-phat
Bìac Ha'naoq Hlài Da Jê-hô-sa-phat
Diac Juđa 'bìq Jàn Moap Jêh
Jê-hô-sa-phat Waiq Khàn
Chuaq Tèo Bàu Waiq Khàn Nhò Ja-ha-xi-ên
Mangai Tagit Raliang Đac Dađeh
Jê-hô-sa-phat Broq Chuaq Mango
Jê-hô-ram Broq Bùa Thai ca Jê-hô-sa-phat
Jàn Êđôm Blàq Diac Juđa
A-cha-xia Broq Bùa Thai ca Jê-hô-ram ta Juđa
A-cha-xia Ta'mŏt Pajùm Jê-hô-ram da Bùa Is-ra-ên
Jêhu Jêh Cađac 'Bài Con Bùa Juđa
Hnem A-cha-xia 'bìq A-tha-li jêh đac; mòiq ngai Jôach raq jah claih
Jê-hô-a-đa Atŏc Jôach Broq Bùa Juđa
A-tha-li 'bìq Jêh Cađac
Jê-hô-a-đa Ha'naoq Hlài Trong Wèq
Jôach Thê Ha'naoq Hlài Hnem Cùh Waiq
Mangai Pajàu Ùh Wèq Dèh Bàu
Hnem Cùh Waiq Jah Ha'naoq
Jôach Jêh Đac Con Da Jê-hô-a-đa
Lình Siri Tajêh Ta'blêq Diac Juđa
A-ma-xia Broq Bùa Thai ca Jôach
A-ma-xia Ta'blêq Jàn Êđôm
A-ma-xia 'Bìq Lach Taiq Dua 'Mù
A-ma-xia 'Bìq Bùa Jôach Ta'blêq
A-ma-xia 'Bìq Jêh Đac
Ôxia Wèq Cwìang Thai A-ma-xia
Ta Tajêh Poh Ôxia Ta'blêq
Manoh Ôxia Loh Ca Patèh
Jôtham Broq Bùa Thai ca Ôxia
Acha Broq Bùa Thai ca Jôtham
Diac Juđa 'Bìq Tajêh
Acha Ùh Wèq Dèh Manoh
Ê-xê-chia Broq Bùa Thai ca Acha
Wì Baxèm Wèq Tiaq Trong Ma Neo
Ê-xê-chia Broq Hlài Bìac Cùh Waiq ta Hnem Cùh Waiq
Ê-xê-chia Thê Dìq ca Jàn Is-ra-ên Wèq Lè Lam Cwa
Dìq Dua 'Mù 'Bìq Raliang Đac
San-chê-rip Lam Dudan Jê-ru-sa-lem
Boc Plình Tèo Hlài Bàu Waiq Khàn Da Ê-xê-chia
Ma-na-se Broq Bùa Thai ca Ê-xê-chia
Ma-na-se 'Bìq 'Nong Trùh Ba-bi-lôn
Amôn Broq Bùa Diac Juđa
Jôsia Broq Bùa Thai ca Amôn
Jôsia Anoq Hlài Hnem Cùh Waiq
Hinkia Chaq Hnoq Sech Ranenh
Hunđa Mangai Cadrì Capoch Thai Boc Plình
Jôsia Wèq Cwìang Lem
Wì Broq Hlài Lè Lam Cwa
Jôsia Cachìt
Jô-a-cha, Èh Jê-hô-a-kim, Èh Jê-hô-a-kin Broq Bùa Juđa
Con Jàn 'Bìq Rùp 'Ràng ta Ba-bi-lôn
Sê-đê-kia Broq Bùa ta Juđa
Bùa Siru Am ca Jàn Juđa Wìh Hlài Diac