^
Génesis
Nuu ni jinkoo jaa ñuyiu
Ndajiokuiin ndakani naxa ni jinkoo ñuyiu
Ni kanakau Adán nuu yika kuechi
Seꞌe xtnañuꞌu Adán ka kuu Caín jin Abel
Tatatnoꞌo Adán
Ni ka saꞌa ñayiu jakueꞌe
Ni saꞌa Noé in arca
Ni xnaa Dios ñuyiu jin ndute
Ni saꞌa Dios in tratu jin Noé
Ni jini Noé jin nduxi uva
Tee yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Noé
Nuu ni sama ia Dios saꞌan
Tee yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Sem
Tee yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Taré
Ni kaꞌan ia Dios jin Abram ja xndoo de tnaꞌa kuikin de
Ni jino Abram ñuu Egipto
Ni ka saꞌa siin tnaꞌa Abram jin sajin de Lot
Ni skaku niꞌnu Abram sajin de Lot
Ni kaꞌan Melquisedec javii javaꞌa jin Abram
Ni kaꞌan ia Dios jin Abram ja koo in seyii de
Ni jinkoo in seyii Abram jin Agar
Ni saꞌa ia Dios in tratu jin Abram
Ni kee yuꞌu ia Dios ja koo seꞌe Abraham jin ñasiꞌi de
Ni kaꞌan niꞌnu Abraham nuu ia Dios ja jaꞌa ñayiu Sodoma vi Gomorra
Ni xnaa ia Dios ñuu Sodoma vi Gomorra
Ni ka sini ña sesiꞌi Lot jin de
Ni jinokuei Abraham jin Sara ñuu Gerar
Ni kaku Isaac
Ni ndakuantaꞌu ña Abraham jin Agar vi seyii ña Ismael
Ni ka saꞌa Abraham in tratu jin Abimelec
Ni jikan ia Dios nuu Abraham ja soko de seyii de nuu ya
Ñayiu yaꞌa ni ka okuu tnaꞌa kuikin Rebeca
Ni ndakiꞌin Abraham ñundeꞌi Efrón ja ni tayuꞌu de Sara
Ni jinduku tee jinokuechi nuu Abraham ñasiꞌi Isaac
Tatatnoꞌo Abraham jin inka ñasiꞌi de Cetura
Ni jiꞌi Abraham
Tatatnoꞌo Ismael seyii Abraham
Ni ka kaku Esaú jin Jacob
Ni skexiko Esaú ja kokui seyii xtnañuꞌu
Ni ndasaꞌa jaa Jitoꞌo tratu jin Isaac
Ni jino Isaac ñuu Abimelec
Ni kindee Jacob javii javaꞌa ja kutaꞌu Esaú nuu tata de Isaac
Ni jino yuꞌu Jacob nuu ñani Esaú
Ni skuni ña Jitoꞌo jin Jacob
Ni jinokuechi Jacob nuu xtoo de Labán
Ni ka jinkoo seyii Jacob
Ni kaya kiti Jacob
Ni ndajiokuiin Jacob ñuu Canaán
Ni sondikin ña Labán jin Jacob
Ni saꞌa tuaꞌa Jacob ja nukuntnaꞌa de jin Esaú
Ni kagua tnaꞌa Jacob jin ia Dios
Ni ka ndanitnaꞌa Jacob jin ñani de Esaú
Ni jino Jacob ñuu Siquem
Ni saꞌa neꞌe ña Siquem jin Dina
Ni ndajiokuiin Jacob Betel
Ni jiꞌi Raquel
Ni jiꞌi Isaac
Ndikin tata Esaú
Ni ka xiko ña ñani José jin
Ni oo seꞌe Judá jin janu de Tamar
Ni jioꞌo ña ñasiꞌi Potifar jin José
Ni kaxtnoꞌo José naxa kei kaꞌan uu jani
Ni kaxtnoꞌo José naxa kei jani ni jani Faraón
Ni kenta José ja tatnuni nuu ñuu Egipto
Ni jinokuei ñani José ja vi kuaan de triu Egipto
Ni jinokuei ñani José jin Benjamín Egipto
Vasu José inee nuu itni Benjamín
Ni kaꞌan niꞌnu Judá ja jaꞌa Benjamín
Ni xtuu José maa de nuu ñani de
Ni jinokuei Jacob jin ñayiu veꞌe de Egipto
Jikantaꞌu Jacob ja jaꞌa Efraín vi Manasés
Ni ndakani Jacob naxa kokuu ja jaꞌa seꞌe de
Ni jiꞌi Jacob
Ni jinkoyuꞌu Jacob
Ni jiꞌi José