^
Ezekieli
Ruwiya kuhusu utukufu wa Mlungu
Kuihwa kpwa Ezekieli
Ezekieli anatsambulwa kukala mrindzi
Ezekieli anakala bwibwi kpwa muda
Ezekieli anaonyesa kubanangbwa kpwa Jerusalemu kpwa ishara
Uamuli kpwa kuabudu milungu yanjina
Siku ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu
Mambo ga kutsukiza ndani ya nyumba ya kuvoya Mlungu
Kuolagbwa kpwa anaoabudu vizuka
Utukufu wa Mlungu unauka kula nyumba ya kuvoya Mlungu
Uamuli dzulu ya vilongozi ayi
Ahadi ya kuuya Iziraeli
Ishara ya kutekpwa kpwa atu a Iziraeli
Maneno ga Mwenyezi Mlungu ganatimiya
Unabii chinyume cha manabii ga handzo
Uamuli wa anaoabudu vizuka
Ndarira ya mzabibu usiofwaha
Jerusalemu, mchetu asiye muaminifu
Makozi mairi na mzabibu
Chila mutu andatiywa adabu kpwa dambize mwenye
Wira wa kusononekera akulu a Iziraeli
Aiziraeli anaenderera kuasi
Babeli ni upanga wa Mlungu wa kuhukumu
Dambi za Jerusalemu
Ohola na Oholiba
Nyungu ya kujitira
Mkpwaza Ezekieli anafwa
Unabii chinyume cha Amoni
Unabii chinyume cha Moabu
Unabii chinyume cha Edomu
Unabii chinyume cha Filisti
Unabii chinyume cha Tiro
Wira wa kusononekera Tiro
Unabii chinyume cha mfalume wa Tiro
Unabii chinyume cha Sidoni
Ahadi kpwa atu a Iziraeli
Unabii chinyume cha Misiri
Mwenyezi Mlungu andatiya Misiri adabu
Muerezi wa Lebanoni
Wira wa sonono kuhusu Farao na Misiri
Ezekieli, mrindzi wa Iziraeli
Arisa ayi a Iziraeli
Mrisa mnono
Unabii chinyume cha Edomu
Mlungu anajaliya myango ya Iziraeli
Maisha maphya ga Iziraeli
Dete ra mifupha ya kuuma
Juda na Iziraeli zinahendwa ufalume mmwenga
Unabii chinyume cha Gogu
Gogu anaturywa
Kuzikpwa kpwa Gogu
Ruwiya ya Nyumba nyiphya ya Mwenyezi Mlungu
Nyumba ya kuvoya Mlungu
Phatu Phatakatifu na Phatu Phatakatifu Zaidi
Vyumba vya alavyadzi-sadaka
Utukufu wa Mlungu unauya nyumba ya kuvoya Mlungu
Phatu pha kulavira sadaka
Ryango ra mlairo wa dzuwa rinafungbwa
Kuinjira nyumba ya kuvoya Mlungu
Tsi inaganywa
Madzi gajerago kula nyumba ya kuvoya Mlungu
Miphaka miphya ya yo tsi
Mbari zinaganyirwa tsi