^
Jeremia
Mwenyezi Mlungu anamtenga Jeremia kukala nabii
Aiziraeli anaricha Mlungu
Iziraeli inalondwa itubu
Uvamizi kula vurini
Dambi ya Jerusalemu
Jerusalemu inavamiywa
Jeremia anatangaza hukumu ya Mlungu
Dambi na kutiywa adabu
Kuabudu vizuka takuna mana
Ubanangi wedzao
Chilagane chinavundzwa
Jeremia anamlalamikira Mlungu
Mkanda wa katani
Kazikazi kulu
Jeremia anavoya Mlungu
Atu a Juda andatiywa adabu
Siku ya mashaka
Dambi na uamuli wa Juda
Kuishimu siku ya kuoya
Mfinyangi wa nyungu
Simikiro inavundzwa
Jeremia anakosana na Pashihuri
Jeremia analalama kpwa utsungu
Mlungu anarema mavoyo ga Jeremia
Mwenyezi Mlungu anaonya afalume a Juda
Tumaini ra siku zedzazo
Kutiywa adabu kpwa manabii a handzo
Tini nono na mbii
Miaka mirongo sabaa ya kutsamizwa kpwa lazima
Chikombe cha tsukizi za Mwenyezi Mlungu
Atu analonda kumuolaga Jeremia
Jeremia anaambira atu a Juda amuhumikire Nebukadineza
Hanania anafwa kpwa kulavya unabii wa handzo
Baruwa ya Jeremia
Baruwa ya Shemaya
Mlungu anauyiza atu a Iziraeli na a Juda
Aiziraeli anauya kpwao
Jeremia anagula munda
Jeremia anavoya uwezo wa kuelewa
Ahadi za amani na kuongokerwa
Ujumbe kpwa Zedekiya
Atumwa a Chieburania anarichwa huru
Uaminifu wa atu a nyumba ya Rekabu
Jehoyakimu anaocha chitabu cha Jeremia
Jeremia anafungbwa jela
Jeremia anatiywa ndani ya birika risiro na madzi
Jerusalemu inatekpwa
Jeremia anarichwa huru
Gedalia anaolagbwa
Atu ariosala anaonywa asiphiye Misiri
Jeremia anaphirikpwa Misiri
Aiziraeli ariosala Misiri anaenderera kuabudu vizuka
Ahadi ya Mlungu kpwa Baruku
Unabii chinyume cha Misiri
Nebukadineza anavamia Misiri
Unabii chinyume cha Afilisti
Unabii chinyume cha Moabu
Unabii chinyume cha Aamoni
Unabii chinyume cha Edomu
Unabii chinyume cha Damasikasi
Unabii chinyume cha Kedari na Hazori
Unabii chinyume cha Elamu
Unabii chinyume cha Babeli
Ujumbe wa Jeremia unaphirikpwa Babeli
Kugbwa kpwa Jerusalemu