^
ZƏBUR
Birinci hissə
Məzmur 1
Məzmur 2
Məzmur 3
Davudun məzmuru.
3 başlıq 2Şam. 15:13–17:22 Oğlu Avşalomun qarşısından qaçanda.
Məzmur 4
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmuru.
Məzmur 5
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun nəfəs alətlərinin müşayiəti ilə oxunan məzmuru.
Məzmur 6
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun səkkiz simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmuru.
Məzmur 7
Davudun Binyaminli Kuşa görə Allaha oxuduğu şiqqayon.
Məzmur 8
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Gittit» üstə oxunan məzmuru.
Məzmur 9
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Mut-labben» üstə oxunan məzmuru.
Məzmur 10
Məzmur 11
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 12
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun səkkiz simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmuru.
Məzmur 13
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 14
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 15
Davudun məzmuru.
Məzmur 16
Davudun miktamı.
Məzmur 17
Davudun duası.
Məzmur 18
Musiqi rəhbəri üçün. Rəbb Öz qulu Davudu bütün düşmənlərin və Şaulun əlindən qurtaranda Davudun Ona söylədiyi ilahi.
Məzmur 19
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 20
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 21
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 22
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Ayyelet haşşaxar» üstə oxunan məzmuru.
Məzmur 23
Davudun məzmuru.
Məzmur 24
Davudun məzmuru.
Məzmur 25
Davudun məzmuru.
Məzmur 26
Davudun məzmuru.
Məzmur 27
Davudun məzmuru.
Məzmur 28
Davudun məzmuru.
Məzmur 29
Davudun məzmuru.
Məzmur 30
Davudun məzmuru.
Məbədin təqdisinə aid ilahi.
Məzmur 31
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 32
Davudun maskili.32 başlıq Maskil – bir musiqi və yaxud ədəbi termin.
Məzmur 33
Məzmur 34
Davudun məzmuru.
34 başlıq 1Şam. 21:13-15 O, Avimelekin önündə özünü dəli kimi göstərib qovulanda.
Məzmur 35
Davudun məzmuru.
Məzmur 36
Musiqi rəhbəri üçün. Rəbbin qulu Davudun məzmuru.
Məzmur 37
Davudun məzmuru.
Məzmur 38
Davudun yadasalma məzmuru.
Məzmur 39
Musiqi rəhbəri Yedutun üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 40
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 41
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
İkinci hissə
Məzmur 42
Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının maskili.
Məzmur 43
Məzmur 44
Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının maskili.
Məzmur 45
Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının «Şoşannim» üstə oxunan maskili.
Sevgi nəğməsi
Məzmur 46
Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının «Alamot» üstə oxunan ilahisi.
Məzmur 47
Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının məzmuru.
Məzmur 48
Qorah övladlarının məzmuru.
Bir ilahi.
Məzmur 49
Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının məzmuru.
Məzmur 50
Asəfin məzmuru.
Məzmur 51
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
51 başlıq 2Şam. 12:1-15 Davudun Bat-Şeva ilə olan münasibətinə görə Natan peyğəmbər onun yanına gəlib irad tutandan sonra.
Məzmur 52
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun maskili.
52 başlıq 1Şam. 22:9-10 Edomlu Doeq Davudun Aximelekin evinə getdiyini Şaula xəbər verəndə
Məzmur 53
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Maxalat» üstə oxunan maskili.
Məzmur 54
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan maskili.
54 başlıq 1Şam. 23:19; 26:1 Ziflilər Şaulun yanına gəlib «yəqin ki Davud bizim aramızda gizlənib» deyəndə.
Məzmur 55
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan maskili.
Məzmur 56
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Yonat elem rexoqim» üstə oxunan miktamı.
56 başlıq 1Şam. 21:13-15 Filiştlilər onu Qat şəhərində yaxalayanda.
Məzmur 57
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Al-taşxet» üstə oxuduğu miktamı.
57 başlıq 1Şam. 22:1; 24:3 Şauldan qaçıb mağarada gizlənəndə.
Məzmur 58
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Al-taşxet» üstə oxuduğu miktamı.
Məzmur 59
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Al-taşxet» üstə oxunan miktamı.
59 başlıq 1Şam. 19:11 Şaul onu öldürmək üçün evinə adam göndərib pusqu qoyanda.
Məzmur 60
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Şuşan-edut» üstə oxunan təlim miktamı.
60 başlıq 2Şam. 8:13; 1Saln. 18:12 Davud Naharayim və Sova Aramlıları ilə döyüşərkən Yoav gedib Duz vadisində on iki min Edomlunu öldürəndə.
Məzmur 61
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmuru.
Məzmur 62
Musiqi rəhbəri Yedutun üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 63
Davudun məzmuru.
63 başlıq 1Şam. 23:14 Yəhuda çölündə olanda.
Məzmur 64
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 65
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Bir ilahi.
Məzmur 66
Musiqi rəhbəri üçün. Bir ilahi.
Məzmur.
Məzmur 67
Musiqi rəhbəri üçün simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmur.
Bir ilahi.
Məzmur 68
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Bir ilahi.
Məzmur 69
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun «Şoşannim» üstə oxunan məzmuru.
Məzmur 70
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun yadasalma məzmuru.
Məzmur 71
Məzmur 72
Süleymanın məzmuru.
Üçüncü hissə
Məzmur 73
Asəfin məzmuru.
Məzmur 74
Asəfin maskili.
Məzmur 75
Musiqi rəhbəri üçün Asəfin «Al-taşxet» üstə oxunan məzmuru.
Bir ilahi.
Məzmur 76
Musiqi rəhbəri üçün. Asəfin simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmuru.
Bir ilahi.
Məzmur 77
Musiqi rəhbəri Yedutun üçün. Asəfin məzmuru.
Məzmur 78
Asəfin maskili.
Məzmur 79
Asəfin məzmuru.
Məzmur 80
Musiqi rəhbəri üçün. Asəfin «Şoşannim» üstə oxunan şəhadət məzmuru.
Məzmur 81
Musiqi rəhbəri üçün. Asəfin «Gittit» üstə oxunan məzmuru.
Məzmur 82
Asəfin məzmuru.
Məzmur 83
Bir ilahi.
Asəfin məzmuru.
Məzmur 84
Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının «Gittit» üstə oxunan məzmuru.
Məzmur 85
Musiqi rəhbəri üçün. Qorah övladlarının məzmuru.
Məzmur 86
Davudun duası.
Məzmur 87
Qorah övladlarının məzmuru.
Bir ilahi.
Məzmur 88
Bir ilahi.
Qorah övladlarının məzmuru.
Musiqi rəhbəri üçün Ezrahlı Hemanın «Maxalat leannot» üstə oxunan maskili.
Məzmur 89
89 başlıq 1Pad. 4:31 Ezrahlı Etanın maskili.
Dördüncü hissə
Məzmur 90
Allah adamı Musanın duası.
Məzmur 91
Məzmur 92
Məzmur.
Şənbə günü üçün bir ilahi.
Məzmur 93
Məzmur 94
Məzmur 95
Məzmur 96
Məzmur 97
Məzmur 98
Məzmur.
Məzmur 99
Məzmur 100
Şükran məzmuru.
Məzmur 101
Davudun məzmuru.
Məzmur 102
Bir məzlumun duası.
Taqətdən düşüb Rəbbin hüzurunda şikayətlənəndə.
Məzmur 103
Davudun məzmuru.
Məzmur 104
Məzmur 105
Məzmur 106
Beşinci hissə
Məzmur 107
Məzmur 108
Bir ilahi.
Davudun məzmuru.
Məzmur 109
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 110
Davudun məzmuru.
Məzmur 111
Məzmur 112
Məzmur 113
Məzmur 114
Məzmur 115
Məzmur 116
Məzmur 117
Məzmur 118
Məzmur 119
Alef119 başlıq Məzmur 119-da hər səkkiz ayə ibrani əlifba sırası ilə başlayır.
Bet
Gimel
Dalet
He
Vav
Zayin
Xet
Tet
Yod
Kaf
Lamed
Mem
Nun
Samek
Ayin
Pe
Sade
Qof
Reş
Sin və Şin
Tav
Məzmur 120
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 121
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 122
Davudun ziyarət nəğməsi.
Məzmur 123
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 124
Davudun ziyarət nəğməsi.
Məzmur 125
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 126
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 127
Süleymanın ziyarət nəğməsi.
Məzmur 128
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 129
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 130
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 131
Davudun ziyarət nəğməsi.
Məzmur 132
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 133
Davudun ziyarət nəğməsi.
Məzmur 134
Ziyarət nəğməsi.
Məzmur 135
Məzmur 136
Məzmur 137
Məzmur 138
Davudun məzmuru.
Məzmur 139
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 140
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru.
Məzmur 141
Davudun məzmuru.
Məzmur 142
Davudun məzmuru.
Maskil.
142 başlıq 1Şam. 22:1; 24:3 Mağarada olanda etdiyi dua.
Məzmur 143
Davudun məzmuru.
Məzmur 144
Davudun məzmuru.
Məzmur 145
Davudun həmd nəğməsi.
Məzmur 146
Məzmur 147
Məzmur 148
Məzmur 149
Məzmur 150