Diksonari
Agelo in nanmɨn yame ramarha tuk yermamə. Wok kapəriə in e kamhani-ərhav nəgkiarien kape Kughen tuk narmamə kape Kughen mɨnə. Agelo khapsaah, yame rhuvə kɨrik, yame raha kɨrik. Yame raha kamni kɨmə yarmhə, kasoriah nɨmraghien kape narmamə.
Aposol in yermamə kɨrik rəmhen kɨn kamher-pən kɨn. Yesu rɨmɨrpen narmamə twelef kafan mɨnə mə tukhauə iriə aposol tuk norien merekel mɨne nɨni-ərhavyen nəgkiarien kafan (Mat 10:1-4; Mak 3:13-19; Luk 6:12-16). In apa kupan, kɨmɨni aposol rəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kɨmɨsəm Yesu mɨsəriwək iriə min mɨsəm nɨmhəyen kafan ye kros. Yesu rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi Pol mə Pol rɨmnəm In ye nəmrərhavyen kɨni Yesu rokrən kɨn in mə in aposol mɨn kɨrik kafan.
Farisi kɨsəmhen kɨn pati kɨrik. Iriə kɨsəmhen kɨn nəmehuə kape nəmə Isrel. Iriə narmamə tɨksɨn yamə mɨne kharkun huvə loa, masəri-pən, mamharpɨn. Yesu rɨpəh norkeikeiyen əriə meinai iriə kasəsɨk əpnis loa kape Kughen, kɨni mhavəhsi-haktə atuk əriə mə iriə kɨsəri-pən huvə loa. Pati mir a Farisi mɨne Sadusi, kamhani mə iriə nəmhajoun mɨnə kape loa.
Fig in nai kɨrik yame kamən kwənkwan. Nɨmarɨn rəmhen kɨn malberi, mərɨg kwənkwan rəmhen kɨn kwənimh, mərɨg in rheikən.
Gol in kapier okrə kɨrik yame ramser-ser pɨk, mərir. Kamor narɨmnar rɨpsaah kɨn yame nɨmrɨn rhaktə, rəmhen kɨn ring mɨne earring uə kwenar yame kaməkwan.
Grep, plantesen kape grep Grep in kwənkwai nai kɨrik, tɨksɨn rəmrəmrə, tɨksɨn rəwhao. Kamor waen kɨn. Kwənkwan rəmhen kɨn pi. Ramerko rəmhen kɨn nərəus.
Hae pris in yermamə kɨrik yame ramərhakə. In ravəh nar mɨragh mavi nɨtə mamor sakrefaes kɨn mə Kughen tukrɨvəhsi-ta narpɨnien kape təvhagə has kape narmamə. Newk mɨnə fam kasarukun daes tukun mə pa nhagɨn e ye pris mɨnə a in tukruə mamor wok kape hae pris kape newk kɨrikianə.
HerodNiutestamen ramvsao kɨn narmamə kuas nhagriə e Herod.
1. Herod Ehuə in king kape provins e Judia nɨpɨg Yesu rɨmnarha-pə. In e rɨmə tukhopni Yesu ye nɨpɨg yame rɨmnarha iran (Mat 2:1-22; Luk 1:5).
2. Herod Antipas in ji Herod Ehuə yame rɨmnamaru ye nɨpɨg Yesu rɨmnarha. In rɨmnamaru ye tanə e Galili ye nɨpɨg a Yesu rɨnamor wok mamni-ərhav nəgkiarien kape Kughen iran. In e in rɨmɨkɨr ta piraovɨn kape piauni Filip, nhagɨn e Herodias. Kɨni nɨpɨg Jon Baptaes rɨmɨni-əhu in mə tukrɨpəh nɨkɨrien Herodias, rɨmnərəru ta kapan kapə Jon Baptaes (Mak 6:14-29). Nɨpɨg nəmə Isrel kɨmɨsərɨp Yesu ye kot, Herod Antipas e in e rɨmɨni mə Yesu tukraməkeikei mɨmhə.
3. Herod Agripa Kɨrikianə in ji Aristopolas e in piau Herod Antipas. In rɨmnor ahas pən kɨmi aposol mɨnə nɨpɨg Yesu rɨmamhə mamragh mɨn mamvən ye rao ye neai. Mhopni Jemes e piau Jon. In a rɨmnausit pɨk, Kughen rɨmnor narpɨnien kɨmin, ramamhə mim mɨnə kɨmɨsən tɨpeuə iran (Wok 12:1-23).
4. Herod Agripa Kɨraru in ji Herod Agripa Kɨrikianə. Herod a in a rɨmnamarə ye nɨpɨg kape Pol, mamətərɨg kɨn nəgkiarien kafan nɨpɨg rɨmnərer ye kot kape Festas (Wok 25:13-26:2; 29:19, 27-32).
Hosana In nəgkiarien akwas kɨrik kape nəmə Isrel. Nɨpran ramni mə “Havəh si haktə” uə “Vəh mɨragh.”
Ji yermamə Nɨpran rɨmə in yermamə əmə kɨrik. Mərɨg profet Esikel rɨmɨvəh nahag a maməgkiar atuk iran. Yesu rɨvəh nahag a mamor mə in yemehuə kɨrik rəmhen kɨn Profet Esikel kupan.
Kaonsel kasəkir nəgkiarien apa kot.
Kot In nar kɨrik yame raməkir nəgkiarien kape narmamə mə rameikuə uə raməfrah. Mɨvəh-si-pən narpɨnien kɨmi narmamə tuk nakapɨrien loa.
Kristo in nahag. Ye nəgkiarien kape nəmə Gris, nɨpran e ramni mɨmə “yermamə yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrher-pə kɨn mə tukrɨvəh mɨragh narmamə.” Nəmə Isrel kɨmnhawhin kwən a Kristo mə tukruə, kɨsəm mə pa e nhagɨn in Kristo. Nəmə Isrel khapsaah khamə pəh nien mə Yesu in Kristo, meinai kɨsəm mə Yesu in yermamə apnapɨg əmə, kafan nar kɨrik rɨkək. Mərɨg narəyen kape Yesu rɨmnor nəgkiarien mɨnə kape profet tu mɨnə rɨmauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn, ramhajoun pən mə Yesu in Kristo.
Leprosi in nəmhəyen kɨrik yame ror yermamə rəmhir-əmhir, tɨkin raməta. Tukmə yermamə ravəh nəmhəyen a leprosi mərer ipakə tuk yermamə kɨrik, rɨrkun nɨvəhsi-pənien kɨmi yermamə ai. Ror pən kɨn narmamə kamhagɨn pɨk kɨn nəmhəyen a leprosi mə in nəmhəyen əutən.
Lifaet in kɨrik ye kwənərəus twelef kape nəmə Isrel. Laen əmə kape Lifaet in pɨsɨn əmə rɨrkun nuəyen mə pris.
Loa kape Moses ramni ye nəkwəkwə kɨrkɨrɨp e Moses rɨmɨrai kupan ye Oltestamen: Jenesis, Eksodas, Levitikas, Namba mɨne Dutronome.
Lugun apa Galili in nu əgkap, mərɨg raməmɨr ye kwerkwan ye tanə apa Isrel, kɨni rehuə pɨk, mavi rəmhen kɨn tahik. Peao peao aikɨn kafan. Nahag pɨsɨn kɨrik e Lugun Taebirias (Jon 6:1) uə Lugun Genesaret (Luk 5:1). Nehuəyen kafan rəmhen kɨn twenti tu kilometa.
Mesaea in nəgkiarien kape nəmə Isrel nɨpran rəmhen əmə kɨn Kristo, uə “yermamə yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrher-pə kɨn mə tukrɨvəh mɨragh narmamə.”
Nanmɨn kape Kughen in rəmhen kɨn nanmɨn kɨrik yame ramor wok yerki yermamə. Kughen Yermaru, mɨne Yesu Kristo, mɨne Nanmɨn Rhakə, irisɨr kɨrikianə.
Narmamə yamə mɨne pəh nien mə kwənərəus kape nəmə Isrel in translesen kape Inglis yame ramni mə “Gentile.” Kupan, nəmə Isrel iriə khamə Kughen rɨmɨrpen əmə əriə mə iriə narmamə kafan mɨnə. Khamə iriə pɨsɨn əmə kharkun naha nhagɨn yame ratuatuk, mhamə iriə pɨsɨn əmə kharkun Kughen. Nəmə Isrel kəsɨg pən narman mhamə Kughen rɨmɨrpen əriə pɨsɨn əmə.
Narmaruyen kape Kughen in translesen kape Inglis yame ramni mə “Kingdom of God.” Nɨpran kɨrik e narmamə tukhavən mɨsarə iriə Kughen ye rao ye neai. Kɨrik mɨn e Kughen tukrarə mehuə ye nɨmraghien kafam mhajoun ik kɨn swatuk.
Nəvɨgɨnien Rhakə in Lodsapa. Bred mɨne waen yame nəməhuak mɨnə kamhavəh, rɨkiriə raməsɨk nɨmhəyen kape Yesu.
Nɨkakien kape Kughen In translesen kape Inglis yame ramni mə “Glori.” Ramhajoun pən nehuəyen kape Kughen kɨni mamor mə yermamə tukrɨvəhsi-pən nɨsiaiyen mɨvəh-si haktə In.
Nimə Ehuə kape Kughen in translesen kape Inglis yame ramni mə “Temple.” Kɨni in kɨrikianə əmə, ye taon kape nəmə Isrel ye kapitol city Jerusalem. Hae pris mɨnə kape nəmə Isrel kɨmɨsor sakrefaes ye newk mɨnə fam aikɨn a. Mərɨg ye newk A.D. 70 mobael kape nəmə Rom kɨmɨsarkwəsɨs nimə a.
Nimə kape nofugɨnien kape nəmə Isrel ror pɨsɨn ye nimə ehuə kape Kughen apa Jerusalem, meinai nimə kape nofugɨnien khapsaah ye taon pɨsɨn pɨsɨn. Nəmhajoun kape loa mɨnə kɨmnhavəh-si ərhav nəgkiarien aikɨn, mərɨg khapəh nɨsorien sakrefaes aikɨn. Mərɨg nimə kape nofugɨnien kape nəmə Isrel rɨpəh nəmhenien kɨn niməhuak mɨnə ai taktakun, meinai nəmə Isrel khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Yesu Kristo.
Nɨpɨg Kwasɨg nɨpran rɨmə nɨpɨg Kughen tukruə iran. Tukroriah tokrei tanə, maməkir narmamə, mɨpɨk ta nəməhuak mɨnə iriə tuksap mhavən mɨsarə ye rao ye neai. Kɨni Kughen tukrɨvəhsi-pən narmamə yamə mɨne khapəh nhakwasɨgien kɨn in iriə Setan ye nap yame ramuək rerɨn.
Nɨrpenien wi Apa kupan, swatuk kape nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə has in e nɨviyen nɨtaw nar mɨragh. Kughen rɨmnor əpu norien a ye nəkwəkwə mɨne kamni kɨmə Oltestamen. Kɨni In mor promes wi mɨmə norien kape nɨviyen nɨtaw nar mɨragh tukror infamien. Nɨrpenien wi e ramni tukmə nɨmɨni nəfrakɨsien ye Yesu Kristo, in rɨrkun nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə has kafam. Kɨmnəsəvheikɨn nɨrpenien wi e ye nəkwəkwə mɨne kamni kɨmə Niutestamen.
Pasova Nɨpɨg Moses rɨmnamkɨr ye rhav narmamə kafan mɨnə ye kwermɨ Fero, agelo kɨrik kape Kughen rɨmɨvəh mɨragh kwənərəus kape Moses. Ror pən nahasien ruə, mɨvi-ərokɨn əriə. Mhopni fam nɨmrɨ nupan mɨnə narman kape nəmə Ijip. Mərɨg nəmə Isrel kɨmɨsərəhu-pən nɨtaw sipsip ye kwəruə, agelo rəm rɨrkun mə iriə kɨmɨsor nəgkiarien yame Moses rɨmɨni, kɨni in mɨvi-əro kɨn əriə. Ror pən kɨn nəmə Isrel kasor nɨpɨg e Pasova ye newk mɨnə fam, masor nəvɨgɨnien ramuh pən nɨpɨg a. (Ǝm-ru stori kape Pasova ye Eks12:21-30).
Perel in kapier huvə kɨrik yame raməmɨr apa ye nəkwai nar kɨrik ye tahik rəmhen kɨn kokias. Nɨmrɨn rhaktə, kamor kwenar kɨn, mɨne earring.
Profet in yermamə kɨrik yame Kughen ravəhsi-pən nəgkiarien kɨmin mə nar kɨrik tukrɨtərhav-pə mor nəfrakɨsien kɨn. Profet iriə m-fam twenti yamə mɨne kɨmnharai nəkwəkwə mɨnə ye Oltestamen, rɨrikakun ye Aesaea, mor infamien ye Malakae. Mhani mhamɨ tukmə narmamə khapəh nɨsəri-pənien nəgkiarien kape Kughen, Kughen tukroriah narəyen kapəriə. Mərɨg profet mɨn tɨksɨn aikɨn yamə mɨne kɨmnhaph nharaiyen nəkwəkwə.
Promes nɨpran e nɨrpenien.
Sabat Ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, nɨpran ramni mə “seven.” In nɨpɨg infamien kape wik, yame yermamə ramapɨs iran meinai Kughen rɨmnor narɨmnar fam mɨvəh nɨpɨg sikis mamapɨs ye nɨpɨg yame ror seven kɨn. Sabat in nɨpɨg kɨrik kape nəmə Isrel kasəhuak iran. Rɨrikakun ye Fraede sikis klok yenaiyu, mor infamien ye Sarure, sikis klok yenaiyu. Nɨpɨg aposol mɨnə kɨmnhavən apa kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, nəmə ikɨn mɨnə a kɨmnhapəh nharkunien narəyen kape nəmə Isrel, mhapəh nɨsəhuakien ye Sabat, kɨni nɨpɨg kɨmnhauə mharkun Yesu, mɨsəhuak ye Sande meinai Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan ye Sande.
Sadusi iriə kɨsəmhen kɨn pati kɨrik. Iriə kɨsəmhen kɨn nəmehuə kape nəmə Isrel. Iriə mɨn kɨmɨshajoun loa kape Moses. Iriə khamə tamə tukmə yermamə rɨmamhə, rɨnor infamien; nanmɨn to rɨpəh nɨvənien ikɨn kɨrik. Mhani mɨn mə agelo rɨkək mɨne yarmhə.
Saeon in tukwas kɨrik yame kɨmɨvhirəkɨn-pən Jerusalem ikɨn (Dut 4:48). Nhagɨn mɨn kɨrik e Heron. Ye nəkwəkwə e Hibrus, Saeon in ramuh pən rao ye neai.
Sakrefaes Yame kɨmnamor kupan narmamə kɨmnhavəhsi-pən nar mɨragh pɨsɨn pɨsɨn rəmhen kɨn mak, kau, uə sipsip kɨmi hae pris mɨnə mə tukhavaan əru mhavəh tamhek təvhagə has kapəriə. Sakrefaes mɨn kɨrik in e tuk nɨniyen tenkiu. Mərɨg tukmə nar mɨragh yame ramhə uə yame rahas, to kɨpəh norien sakrefaes kɨn.
Sakomsaes Kughen rɨmɨni-pən tuk Ebraham ye Jen 17 mə tukvəh nao kɨmi narman kətu karɨn əriə pəh kafan. Tukmə nɨpɨg yerman rarha mɨvəh nɨpɨg eit, kɨvəh nao kɨmin ramuh pən mə ravəh nɨhuvəyen yame Kughen rɨmɨvəhsi-pən kɨmi Ebraham. Mərɨg Aposol Pol rɨmnhajoun mə norien kape sakomsaes rɨukreikɨn ai taktakun. Sakomsaes to rɨpəh nɨvəhyen ik nakvən ye rao ye neai, mərɨg takni nəfrakɨsien ye Yesu Kristo, pəh Yesu ror sakomsaes kɨmik mərai ta nahasien yerkim.
Setan ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, nɨpran ramni mə “tɨkmɨr.” Setan in agelo kɨrik kape Kughen kupan yame rɨmnamor norien has mɨpəh nɨkwasɨgien kɨn nərɨgien kape Kughen, Kughen rher-yerhav kɨn ye rao ye neai iriə kafan kwhen, kɨseiwaiyu-pə ye tokrei tanə (Aes 14:12-15; Esik 28:1-19; Mat 13:38-40; Luk 1:15; Jud 6, Rev 12).
Sinae in tukwas kɨrik ye kantri apa Ijip. Kwənmhan a in a Kughen rɨmɨvəh-si pən Natuakəmien Ten kɨmi Moses ikɨn (Hib 12:18-24).
Sisa pa rɨmə nhag yermamə mərɨg in nehuəyen rəmhen kɨn presiden. In yamehuə kape nəmə Rom. Nəmə Rom kamhani mhamə in əmə rəmhen kɨn ji Kughen.
Slef in yermamə kɨrik yame ramor wok əmə mɨpəh nɨvəhyen nərok iran. Ramor wok əmə maməri-pən əmə nərɨgien kape yemehuə kafan, mərɨg rɨpəh nəri-pənien nərɨgien kafan.
Wit in nai kɨrik rəmhen kɨn raes, kaməkwai-əkwai, kwənkwan raməsaah, maməpəh tɨkin. Kamarkin kwənkwan kamor flaoa kɨn.
Yalgita in nar mɨragh ehuə kɨrik rahas pɨk yame raməmɨr ye nəkwəkwə kape Revelesen. Raməs yermamə.
Nuknei Nəgkiarien Mɨnə Ye Niutestamen
Baptaes
Mat 28-18-20 Wok 10:44-48Gal 3:26-27
Jon 3:22Wok 16:14-15, 31-33Kol 2:12
Jon 4:1-2 Wok 19:1-7 1 Pita 3:20-22
Wok 2:37-42 Wok 22:12-16
Wok 8:12, 36-38Rom 6:1-4
Famle
Kwajikovə mɨnə
Mat 15:3-6Efes 6:1-3 1 Tim 5:4, 8
Luk 2:51 Kolos 3:20 Hib 12:7-11
Mama mɨne tatə
Efes 6:4
Kolos 3:21
1 Tim 3:4-5
Piraovɨn kɨmhə tan kɨn
Wok 6:11Kor 7:39-40 Jem 1:27
Rom 7:2-3 1 Tim 5:3-16
Narkurəkien
Mat 19:4-6Kolos 3:18-19Hib 13:4
1 Kor 7:1-16 Taet 2:3-5 1 Pita 3:1-7
Efes 5:21-33
Gavman
Mat 22:15-22 Rom 13:1-7Taet 3:1
Wok 5:27-29 1 Tim 2:1-41 Pita 2:13-17
Kamor ahas pən kɨmi nəməhuak mɨnə
Mat 5:10-121 Kor 4:11-13 1 Pita 3:13-17
Mak 13:9-13 2 Kor 4:8-111 Pita 4:12-19
Luk 12:4-9Fil 1:28-291 Jon 4:7-12, 16
Jon 15:18-21 2 Tes 1:4-8Rev 2:10
Wok 5:412 Tim 3:10-13
Rom 8:35-37 Hib 10:32-39
Rom 12:12-14, 17-21 Hib 12:3-4
Kughen
Mak 10:27 Rom 11:33-361 Pita 1:14-17
Mak 12:29-30 1 Kor 8:4-61 Jon 1:5
Luk 1:37 2 Kor 1:31 Jon 4:7-12, 16
Luk 6:35-361 Tim 1:17 Jud 24-25
Jon 4:241 Tim 6:15-16 Rev 4:8-11
Wok 14:14-17 Hib 4:13 Rev 15:3-4
Wok 17:22-31Hib 10:30-31
Rom 1:18-23 Jem 1:17
Kughen ramasitu irətawə
Mat 6:25-34 Rom 8:28Hib 1:3
Mat 10:29-31 Rom 11:36 Jem 4:13-16
Wok 14:15-17 Kol 1:17
Kughen rɨmnor tokrei tanə
Mat 19:4Wok 17:24-26 Hib 1:2
Jon 1:3 1 Kor 8:6Hib 11:3
Wok 14:15 Kol 1:15-16 Rev 4
Kughen tukrəkir narmamə
Mat 7:21-23 Rom 2:1-11Hib 9:27-28
Mat 16:24-27 Rom 14:10-12Hib 10:26-31
Mat 25:31-46 1 Kor 3:10-15 1 Pita 1:17
Jon 3:18-211 Kor 4:51 Pita 4:3-5
Jon 5:24-29 2 Kor 5:9-10Rev 20:11-15
Wok 17:30-31 2 Tes 1:5-10
Kughen ramor narmamə khauə mɨsatuatuk ye nɨmrɨn
Wok 13:38-39 Rom 5:1, 9-10, 18-19 Gal 3:6-9
Rom 1:16-17 Gal 2:16 Taet 3:7
Rom 3:21-26
Kughen ravəh mɨragh narmamə
Jon 3:16-17 Rom 5:1-111 Tim 1:15-16
Wok 2:37-39 Rom 10:9-131 Tim 2:3-7
Wok 4:11-12 Efes 2:1-10 1 Pita 1:3-5
Kughen eikuə mɨnə, mɨne norien kape kleva mɨnə
Mat 4:10 1 Kor 6:9-11 1 Tes 1:9-10
Wok 13:4-12 1 Kor 8:1-131 Jon 5:21
Wok 17:22-311 Kor 10:1-22Rev 21:8
Wok 19:11-20 2 Kor 6:14-18Rev 22:15
1Kor 5:11Gal 5:19-21
Mane
Mat 6:19-21, 24-34 1 Tim 6:6-10, 17-19 Jem 2:1-9
Luk 12:13-21, 32-34Hib 13:5-6Jem 5:1-6
Wok 20:35
Nanmɨn kape Kughen
Mat 28:19 Wok 8:14-17Efes 1:13-14, 17
Mak 1:9-11Wok 10:44-48 Efes 3:16
Mak 3:28-30 Wok 13:2-4Efes 4:3-4, 30
Luk 1:35 Wok 15:28Efes 5:18-20
Luk 3:16 Wok 16:7-10Efes 6:17-18
Luk 4:1Wok 19:1-71 Tes 1:5-6
Luk 11:13Rom 5:51 Tes 5:19
Luk 12:12 Rom 7:62 Tes 2:13
Jon 1:32-34Rom 8:9-16, 26-27 Taet 3:5-6
Jon 3:5-81 Kor 2:4, 9-16Hib 2:4
Jon 7:37-391 Kor 3:16Hib 9:14
Jon 14:15-17, 261 Kor 6:11, 191 Pita 1:2, 11
Jon 15:26 1 Kor 12:1-132 Pita 1:20-21
Jon 16:7-152 Kor 1:21-221 Jon 2:20
Jon 20:19-232 Kor 5:51 Jon 3:24
Wok 1:4-5, 82 Kor 13:141 Jon 4:13
Wok 2:1-18, 38-39 Gal 3:2-51 Jon 5:6-8
Wok 4:31Gal 4:6
Wok 5:3-5Gal 5:16-18, 22-25
Napɨr-pənien tuk piraovɨn pɨsɨn
Mat 5:27-30 1Kor 6:9-20 1 Tes 4:1-8
Jon 8:2-11 Gal 5:19 Hib 13:4
Rom 13:8-10 Efes 5:3 Jud 7
1Kor 5:9-11 Kol 3:5-6
Nap ehuə
Mat 10:28 Luk 16:23-26 Rev 20:10-15
Mat 13:41-42, 47-50 2 Tes 1:9 Rev 21:8
Mat 25:41
Nəkwəkwə kape Kughen
Mat 4:1-4 Rom 15:4 Hib 4:12
Mat 5:17-20Rom 16:261 Pita 1:22-25
Mat 22:29 Kol 3:162 Pita 1:19-21
Jon 8:31-32 1 Tes 2:132 Jon 9-10
Jon 20:311 Tim 4:13Rev 1:3
Wok 20:322 Tim 3:14-17
Nəvɨgɨnien rhakə
Mat 26:26-30 Luk 22:14-201 Kor 11:17-34
Mak 14:22-261 Kor 10:14-22
Nəvsaoyen huvə
Wok 20:24 Gal 1:6-12 1 Tes 1:5
Rom 1:2-4, 16-17Efes 1:132 Tes 2:14
1 Kor 1:17-25Fil 1:27 2 Tim 1:8-11
1 Kor 15:1-7 Kol 1:5-6 2 Tim 2:8-10
Nhatətəyen
Yermamə ramhatətə ye Kughen, Kughen ravəh mɨrgah in
Jon 1:12 Jon 20:31 Rom 10:9-10
Jon 3:15-18, 36Wok 4:12 Gal 2:16
Jon 6:47Wok 16:30-31Efes 2:8-9
Jon 14:6Rom 3:20-22
Kɨsərer tɨm tɨm ye nhatətəyen
Mak 11:22-25 Rom 14:22-23 Hib 11:1-40
Luk 17:5-61 Kor 13:13 Jem 1:2-8
Jon 14:1 2 Kor 5:6-7 Jem 2:14-26
Rom 5:1-2Gal 5:61 Pita 1:3-9
Nɨmhəyen
Jon 6:39-40 1 Kor 15:12-58Rev 14:13
Jon 11:17-27 2 Kor 5:1-10 Rev 21:1-4
Jon 14:1-4 Fil 1:20-24 Rev 22:1-5
Rom 8:10-11, 38-391 Tes 4:13-18
Rom 14:7-9Hib 2:14-15
Nɨnivivi-yen Kughen
Luk 17:11-19 Fil 4:4-7 1 Tes 5:18
Jon 6:11 Kol 2:7 1 Tim 2:1
Rom 1:21Kol 3:17 1 Tim 4:4-5
Efes 5:20Kol 4:2
Nəmehuə ye niməhuak
Norien kape nəmehuə ye niməhuak
Wok 6:1-6 1 Tim 3:1-13 Taet 1:5-9
Wok 14:23
Nəgkiarien ramvən kɨmi nəmehuə mɨnə
Mat 28:18-201 Tes 2:1-122 Tim 3:104:5
Luk 22:24-271 Tim 4:1-16 Taet 2:7-8
Wok 20:17-352 Tim 2:1-261 Pita 5:1-4
Nɨsiayen nəmehuə mɨnə kape niməhuak
1 Kor 9:14 1 Tes 5:12-13 Hib 13:7,17
Gal 6:61 Tim 5:17-22
Nəpəyen piraovɨn
Mat 5:31-32Luk 16:18 1 Kor 7:10-16
Mat 19:3-9 Rom 7:2-3
Nəpəyen nəvɨgɨnien tuk nəhuakien
Mat 6:16-18 Wok 13:1-3 Wok 14:23
Mak 2:18-20
Nasituyen
Mat 6:1-4 1 Kor 10:24 Hib 13:1-3, 16
Mat 7:122 Kor 8:1-15Jem 1:27
Mat 25:31-46 2 Kor 9:1-15Jem 2:15-16
Luk 3:10-11 Gal 6:9-10 1 Jon 3:16-18
Luk 6:38 Fil 4:14-19
Wok 11:27-30 Hib 10:24
Napɨsien kɨn nɨnɨmien
Rom 13:13 Gal 5:19-21 Taet 1:7
1Kor 5:11 Efes 5:18 1 Pita 4:3-5
1Kor 6:9-11 1 Tim 3:1-3
Nəhuakien kɨmi Kughen
Norien kape nəhuakien
Mat 6:5-13Jon 16:23-26 1 Tim 4:4-5
Mat 7:7-11 Rom 8:26-27Hib 4:16
Mat 18:19-20Rom 12:12 Hib 10:19-22
Mak 11:24-25Efes 2:18 Jem 1:5-8
Luk 11:1-13Efes 6:18 Jem 4:2-3
Luk 18:1-8 Fil 4:6-7 Jem 5:13-18
Luk 21:36Kol 4:21 Pita 4:7
Jon 14:13-14 1 Tes 5:17 1 Jon 3:21-22
Jon 15:7 1 Tim 2:1-4, 8 1 Jon 5:14-15
Nəhuakien tɨksɨn ye Nɨrpenien Vi
Mat 11:25-26Wok 16:25 Fil 1:3-5, 9-11
Mat 14:23 Wok 20:36Kol 1:9-12
Mat 19:13-15 Wok 21:5 Kol 4:3-4
Mak 1:35Rom 1:9-101 Tes 3:9-13
Luk 5:16Rom 10:1-22 Tes 1:11-12
Luk 6:12 Rom 15:30-332 Tes 3:1-5
Luk 22:32, 39-462 Kor 12:7-10Hib 5:7
Jon 11:41-42Efes 1:15-20 Hib 7:25
Jon 17:1-26Efes 3:14-21
Wok 4:24-31 Efes 6:19-20
Nərɨgien kapətawə tukreiwaiyu
Mat 5:3-12 Luk 18:9-14Kol 3:12-13
Mat 18:1-5 Efes 4:2Jem 4:5-10
Luk 14:7-11Fil 2:3-11 1 Pita 5:5-7
Norien kape nəhuak mɨnə
Mat 16:13-201Kor 12:12-30Kolos 3:12-17
Jon 13:34-35 Gal 5:22-26 1 Tes 5:16-17
Jon 14:27Efes 1:22-23Hib 10:24-25
Wok 2:41-42Efes 2:19-221 Pita 2:4-10
Rom 12:4-8 Efes 4:1-16Rev 19:5-10
Rom 12:9-13 Kol 1:18
Narmamə kape kughen kasofugɨn kɨrikianə
Mat 18:19-20 Efes 1:22-23 1 Tim 4:13
Wok 2:41-47 Efes 4:11-16 Hib 10:24-25
Rom 12:4-8Kolos 3:15-17
Nɨpɨg əutən mɨnə
Rom 8:18-25, 28 Jem 1:2-41 Pita 2:19-21
2 Kor 1:41 Pita 1:6-91 Pita 5:8-10
2 Kor 4:16-18
Nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə has
Kughen ravəhsita narpɨnien kape təvhagə has
Mat 26:28Wok 26:18 Hib 10:17-18
Mak 11:25-26Efes 1:7 1 Jon 1:8-2:2
Wok 5:31 Kol 1:13-14
Wok 10:43Kol 2:13-14
Tukhapəh nɨsarpɨnien tai təvhagə has
Mat 6:12-15 Luk 6:37 Efes 4:31-32
Mat 18:21-35 Luk 17:3-4 Kol 3:13
Mak 11:252 Kor 2:5-11
Nor-huvəyen yermamə
Mat 4:23-25Wok 8:4-8 2 Kor 12:7-10
Mat 9:35Wok 19:11-161 Tim 5:23
Mat 11:2-5 Wok 28:8-9 2 Tim 4:20
Wok 3:1-6 1 Kor 12:9, 29-30 Jem 5:14-15
Norkeikeiyen
Kughen rorkeikei narmamə m-fam
Jon 3:16Efes 2:4-5 1 Jon 4:9
Rom 5:8
Tukasəkeikei masorkeikei Kughen
Mat 22:37-38Jon 14:21 1 Jon 5:3
Mak 12:28-301 Pita 1:8
Tukasəkeikei mɨsorkeikei narmamə
Mat 5:43-48 1 Jon 2:9-11 1 Jon 4:7-21
Mat 22:39Jon 15:12-17 1 Kor 13:1-13
Jon 13:34-35 Rom 12:9-101 Kor 16:14
1 Tes 4:9-10Rom 13:8-10 Gal 5:13-14
1 Pita 4:8 1 Jon 3:11-18
Norien nəkwai Kughen
Jon 14:15, 21, 23-24 1 Pita 1:14-161 Jon 3:22-24
Jon 15:10-171 Jon 2:3-82 Jon 5-6
Rom 13:8-10
Norien has
?Naha e norien has?
Rom 1:18-32 Efes 2:1-3 Jem 4:17
Rom 8:5-8 Efes 5:3-5 1 Pita 4:3
Gal 5:19-21 Kol 3:5-101 Jon 3:4-5
Narmamə m-fam kasor təvhagə has
Jon 8:7-9 Rom 5:12 1 Jon 1:8-10
Rom 3:9-20, 23Gal 3:22
Kughen tukror narpɨnien tuk norien has
Mat 10:28 Rom 6:23 Hib 10:26-31
Mat 13:41-42 Gal 6:7-81 Pita 1:17
Jon 3:18-20, 36Kol 3:5-6 1 Pita 4:3-5
Wok 17:30-31 2 Tes 1:7-9Jud 7
Rom 1:18-19 Hib 9:27Rev 20:11-15
Nararien ye nərɨgien tuk norien has
Mat 4:17Wok 2:37-40 2 Kor 7:8-11
Mak 6:12Wok 3:19-20 2 Pita 3:9
Luk 13:1-5 Wok 17:29-31 Rev 9:20-21
Luk 15:1-31 Wok 20:21
Luk 24:45-47Wok 26:19-20
Rao ye neai
Swatuk kape nɨvənien ye rao ye neai
Mat 19:16-30 Jon 17:2-3 Efes 2:1-6
Luk 10:25-28 Jon 20:31 Kolos 2:13
Jon 3:1-16 Rom 5:21 Kolos 3:1-4
Jon 5:19-29 Rom 6:5-14 2 Tim 1:10
Jon 10:10 Rom 8:10-17 Taet 3:4-7
Jon 11:25-26 2 Kor 5:17 1 Pita 1:23
Jon 14:6 Gal 2:20 1 Jon 5:11
?Rao ye Neai rəmhen kɨn naha?
Luk 12:32-34 Kol 3:1 Rev 21:2222:5
Jon 14:1-3 1 Pita 1:4-5 Rev 22:14-15
2 Kor 5:1-8 Rev 4:1-11
Fil 1:23Rev 21:1-4
Sakrefaes
Mat 9:13 Rom 12:1 Hib 9:6–10:18
Mak 12:33
Setan
Mat 13:192 Kor 2:10-112 Tes 2:9-12
Mat 25:41 2 Kor 4:41 Pita 5:8-9
Luk 4:1-13 2 Kor 11:13-15 1 Jon 3:8-10
Luk 22:3-4 Efes 2:2Rev 12:7-12
Jon 8:42-44 1 Tes 2:18 Rev 20:1-3
Nukuraoyen ye nɨvəhsipən-vəhsipənien kape Setan
Mat 4:1-112 Kor 12:7-10 Hib 12:1-2
Mat 6:13Efes 3:20-21Jem 4:7
Luk 22:31-32Efes 6:10-181 Pita 1:5
Jon 17:14-19Fil 4:13 1 Pita 5:8-11
Rom 8:31-39 1 Tes 3:5-8 1 Jon 4:4
Rom 12:12 2 Tes 3:3 1 Jon 5:3-5
Rom 16:19-20 2 Tim 1:7-8Rev 12:7-12
1 Kor 10:12-13 Hib 2:18
1 Kor 16:13 Hib 4:14-16
Swatuk tuk nuəyen kwajikovə kape Kughen
Jon 1:12-13Gal 4:6-7 1 Jon 3:1-3
Rom 8:14-17 Hib 12:5-11
Swatuk yame Kughen ravəhsi-ta narpɨnien kape təvhagə hah
Mat 26:26-29 Efes 1:71 Jon 1:6-7
Rom 3:25Hib 9:11-14 Rev 7:14-17
Rom 5:9-10
Yesu Kristo
Yesu in ji Kughen
Mat 11:27-30 Jon 20:26-31 Kol 2:9-10
Mat 16:13-17 Wok 3:13-16Hib 1:1-14
Luk 1:35Wok 4:10-12 Hib 7:26-28
Jon 1:1-18 1 Kor 3:11 1 Jon 2:1-2
Jon 5:19-292 Kor 4:4-61 Jon 5:20
Jon 6:35-40 2 Kor 5:21Rev 1:12-18
Jon 8:58Gal 4:4-5Rev 19:11-16
Jon 11:25-27 Fil 2:5-11
Jon 17:1-5 Kol 1:15-20
Yesu rɨmauə ye tokrei tanə rəmhen kɨn ətawə narmamə
Jon 1:14 Luk 2:1-20 Fil 2:6-7
Luk 1:26-38Mat 2:1-23 Hib 2:14-18
Mat 1:18-25 Gal 4:4-5
Nhajounien kape Yesu
Mat 4:23-25Mat 11:1-6 Wok 10:36-38
Mat 7:28-29 Luk 4:14-44 Jon 20:30-31
Mat 9:35-36
Yesu rɨmnor nɨmtətien mɨnə
Mat 8:1-15, 23-33 Mak 1:21-28 Luk 22:50-51
Mat 9:1-7, 18-33 Mak 7:32-37 Jon 2:1-11
Mat 12:9-14, 22 Mak 8:22-25 Jon 4:46-54
Mat 14:15-32Luk 5:4-8 Jon 5:5-9
Mat 15:22-28, 32-38Luk 7:11-15Jon 9:1-7
Mat 17:14-18Luk 13:10-13 Jon 11:11-44
Mat 20:29-34Luk 14:1-4 Jon 21:4-6
Mat 21:18-22Luk 17:12-14 Wok 2:22
Kɨmnharaptərəkɨn Yesu mɨsor narpɨnien kɨmin
Mat 26:47-68Mak 15:1-20 Jon 18:1-14, 19-24
Mat 27:1-2, 11-31 Luk 22:47-53 Jon 18:2819:16
Mak 14:43-65Luk 22:6323:25
Kɨmɨsarkwətərəkɨn pən Yesu ye nai kamarkwao kɨn
Mat 27:32-56Luk 23:26-49 Jon 19:17-37
Mak 15:21-41
Kɨmnerkwaig kɨn nɨprai Yesu
Mat 27:57-66Luk 23:50-56 Jon 19:38-42
Mak 15:42-47
Yesu rɨmɨmragh mɨn
Mat 28: 1-20 Wok 2:24-32 Wok 17:2-3, 30-31
Mak 16:1-8 Wok 3:15 Rom 1:4
Luk 24:1-49 Wok 4:10, 33 Rom 4:24-25
Jon 20:121:14 Wok 10:39-43 1 Kor 15:3-8, 12-21
Wok 1:3-8 Wok 13:29-39 Rev 1:18
Yesu rɨmɨrerɨg-pən ye rao ye neai
Luk 24:50-51Efes 1:20-23Hib 7:25-26
Wok 1:9-11Fil 2:9-11Hib 10:12-14
Wok 2:32-36 Hib 1:3-11 1 Pita 3:22
Wok 5:30-31 Hib 2:9
Rom 8:34Hib 4:14-16
Yesu tukrɨrerɨg pə ye tokrei tanə
Mat 24:29-441 Tes 1:9-10 2 Tim 4:8
Jon 14:1-31 Tes 3:13 Hib 9:28
Wok 1:10-11 1 Tes 4:135:112 Pita 3:1-18
Wok 3:19-21 2 Tes 1:6-10 1 Jon 3:1-3
Fil 3:20-212 Tes 2:1-4 Rev 1:7
Kol 3:4 1 Tim 6:13-15 Rev 22:12-13