Na lei Tete ilokana na
Rongorongo Uto Vaolu
Kara Hangagho ge Ko Bosa Tughua nimua na Huahuati
?Ahei a God? ?Ivei te vagha God?
Mark 10:27; 12:29–30; Luke 1:37; 6:35–36; John 4:23–24; Gehegehedira 14:14–17; 17:22–31; Rome 1:18–23; 11:33–36; 1 Corinth 8:4–6; 2 Corinth 1:3; 1 Timothy 1:17; 6:15–16; Rana Hebrew 4:13; 10:30–31; James 1:17; 1 Peter 1:14–17; 1 John 1:5; 4:7–12; 4:16; Jude1:24–25; Na Livu 4:8–11; 15:3–4.
?Ahei te gonia na maramana mana lei totobo ilokana?
Matthew 19:4; John 1:3; Gehegehedira 14:15; 17:24–26; 1 Corinth 8:6; Colosse 1:15–16; Rana Hebrew 1:2; 11:3; Na Livu 4:11.
?Mana hava na maramana te ghaha so?
Matthew 6:25–34; 10:29–31; Gehegehedira 14:15–17; Rome 8:28; 11:36; Colosse 1:17; Rana Hebrew 1:3; James 4:13–16.
?Ahei a Jesus? ?Ivei te vagha Jesus?
A Jesus na Dalena God.
Matthew 11:27–30; 16:13–17; Luke 1:35; John 1:1–18; 5:19–29; 6:35–40; 8:58; 11:25–27; 14:5–11; 17:1–5; 20:26–31; Gehegehedira 3:13–16; 4:10–12; Rome 1:3–4; 1 Corinth 3:11; 2 Corinth 4:4–6; 5:21; Galatia 4:4–5; Philippi 2:5–11; Colosse 1:15–20; 2:9–10; Rana Hebrew 1:1–14; 7:26–28; 1 John 2:1–2; 5:20; Na Livu 1:12–18; 19:11–16.
Gaia na tinoni tara vahua.
Matthew 1:18–25; 2:1–23; Luke 1:26–38; 2:1–20; John 1:14; Galatia 4:4–5; Philippi 2:6–7; Rana Hebrew 2:14–18.
Gaia te taraira rana vure, me ke vavolara na lei vahaghi, me ke gonighi subo na butuli.
Matthew 4:23–25; 7:28–29; 8:1–4; 8:5–13; 8:14–15; 8:23–27; 8:28–33; 9:1–7; 9:18–36; 11:1–6, 12:9–14; 12:22; 14:15–21; 14:22–32; 15:22–28; 15:32–38; 17:14–18; 20:29–34; 21:18–22; Mark 1:21–28; 7:32–37; 8:22–25; Luke 4:14–44, 5:4–8; 7:11–15; 13:10–13; 14:1–4; 17:12–14; 22:50–51; John 2:1–11; 4:46–54; 5:5–9; 9:1–7; 11:11–44; 20:30–31; 21:4–6; Gehegehedira 2:22, 10:36–38.
?Ahei na Tarunga Tabu? ?Ivei te vagha na Tarunga Tabu?
Matthew 28:19; Mark 1:9–11; 3:28–30; Luke 1:35; 3:16; 4:1; 11:13; 12:12 John 1:32–34; 3:5–8; 7:37–39; 14:15–17; 14:26; 15:26; 16:7–15; 20:19–23; Gehegehedira 1:4–5; 1:8; 2:1–18; 2:38–39; 4:31; 5:3–5; 8:14–17; 10:44–48; 13:2–4; 15:28; 16:7–10; 19:1–7; Rome 5:5; 7:6; 8:9–16; 8:26–27; 1 Corinth 2:4; 2:9–16; 3:16; 6:11; 6:19; 12:1–13; 2 Corinth 1:21–22; 5:5; 13:14; Galatia 3:2–5; 4:6; 5:16–18; 5:22–25; Ephesus 1:13–14; 1:17; 3:16; 4:3–4; 4:30.
?Na hava te kalea Jesus?
Tara lotia mara detea ge ke mate.
Matthew 26:47–68; 27:1–2; 27:11–31; Mark 14:43–65; 15:1–20; Luke 22:47–53; 22:63–71; 23:1–25; John 18:1–14; 18:19–24; 18:28–19:16.
Gaia tara patokia tana ghaivavala.
Matthew 27:32–56; Mark 15:21–41; Luke 23:26–49; John 19:17–37.
Gaia tara tavughia tana vataluma ni beku.
Matthew 27:57–66; Mark 15:42–47; Luke 23:50–56; John 19:38–42.
Gaia te tughuru olia tana mate, me subo na vure tara righia.
Matthew 28:1–20; Mark 16:1–8; Luke 24:1–49; John 20:121:14; Gehegehedira 1:3–8; 2:24–32; 3:15; 4:10; 4:33; 10:39–43; 13:29–39; 17:2–3; 17:30–31; Rome 1:4; 4:24–25; 1 Corinth 15:3–8; 15:12–21; Na Livu 1:18.
Gaia te pulohi dato i kokou.
Luke 24:50–51; Gehegehedira 1:9–11; 2:32–36; 5:30–31; Rome 8:34; Ephesus 1:20–23; Philippi 2:9–11; Rana Hebrew 1:3–11; 2:9; 4:14–16; 7:25–26; 10:12–14; 1 Peter 3:22.
?Na hava na pukuna Jesus ge mate?
Mark 10:45; John 3:16; Rome 4:25; 5:8; 1 Corinth 15:3–4; 2 Corinth 5:19–21; Galatia 3:13; 1 Timothy 2:5–6; Rana Hebrew 2:9; 9:28; 1 Peter 1:18–20; 2:24–25; 3:18; 1 John 2:2; Na Livu 5:8–10.
?Na hava na ghanaghana ilokana God te vavolaghita?
Na mateana Jesus te talukehai na lei paluda.
Matthew 26:26–29; Rome 3:25; 5:9–10; Ephesus 1:7; Rana Hebrew 9:11–14; 1 John 1:6–7; Na Livu 7:14–17.
God te talukehai na paluda.
Gehegehedira 5:31; 10:43; 26:18; Ephesus 1:7; 4:32; Colosse 1:13–14; 2:13–14; Rana Hebrew 10:17–18; 1 John 1:8–10.
Ivei te ghaghua na tinoni te keha tana bona God te vavolaa?
Gaia te maemane tana matana God.
Gehegehedira 13:38–39; Rome 1:16–17; 3:21–26; 5:1; 5:18–19; Galatia 2:16; 3:6–9; Titus 3:7.
Gaia te loghoa na vola vaolu.
John 3:1–16; 5:19–29; 10:10; 11:25–26; 14:6; 17:2–3; 20:31; Rome 5:21; 6:5–14; 8:10–17; 2 Corinth 5:17; Galatia 2:20; Ephesus 2:1–6; Colosse 2:13; 3:1–4; 2 Timothy 1:10; Titus 3:4–7; 1 Peter 1:23; 1 John 5:11–13.
Gaia na Dalena God.
John 1:12–13; Rome 8:14–17; Galatia 4:6–7; Rana Hebrew 12:5–11; 1 John 3:1–3.
Inau ke na tinoni uto tua. ?Me ghua God ge ke ghoi vavolau mughua?
Na lei tinoni udolu tara tangohahi.
John 8:7–9; Rome 3:9–20; 3:23; 5:12; Galatia 3:22; 1 John 1:8–10.
Aeni na hava rana hahi te vaghara.
Rome 1:18–32; 8:5–8; Galatia 5:19–21; Ephesus 2:1–3; 5:3–5; Colosse 3:5–10; James 4:17; 1 Peter 4:3; 1 John 3:4–5.
Rana vure tara loghoa mughua God te vavolara tana na totoro vania na paludira.
Matthew 10:28; 13:41–42; John 3:18–20; 3:36; Gehegehedira 17:30–31; Rome 1:18–19; 6:23; Galatia 6:7–8; Colosse 3:5–6; 2 Thessalonica 1:7–9; Rana Hebrew 9:27; 10:26–31; 1 Peter 1:17; 4:3–5; Jude 7; Na Livu 20:11–15.
God te sule me loghoa na maana sule, mi nau te pile mu mua haba. ?Ivei tea ge ghanaghanau?
John 3:16; Rome 5:8; 1 Timothy 2:3–6; 2 Peter 3:9; 1 John 4:9–10.
Inau na tinoni dika. ?Ivei tea God ke tangomana na talukehani na lei palugu soko?
Gehegehedira 5:31; 10:43; 26:18; Ephesus 1:7; Colosse 1:13–14; 2:13–14; 1 Timothy 1:15–16; Rana Hebrew 10:17–18; 1 John 1:8–10.
?Na hava tu gonia ge God ke vavolau mughua?
Inau tu tughulio mughua mu ku mua gonighi na lei nilabu dika.
Matthew 4:17; Mark 6:12; Luke 13:1–5; 15:1–31; 24:45–47; Gehegehedira 2:37–40; 3:19–20; 17:29–31; 20:21; 26:19–20; 2 Corinth 7:8–11; 2 Peter 3:9; Na Livu 9:20–21.
Inau tu taluutunia mughua Jesus vamua ge ke vavolau.
John 1:12; 3:15–18; 3:36; 6:47; 14:6; 20:31; Gehegehedira 4:12; 16:30–31; Rome 3:20–22; 10:9–10; Galatia 2:16; Ephesus 2:8–9.
?Ivei te ghaghua inau tu puku ni ghilala God te vavolau?
John 3:1–16; 5:19–29; 11:25–26; 14:6; 17:2–3; 20:31; Rome 8:10–17; 2 Corinth 5:17; Ephesus 2:1–6; Colosse 2:13; Titus 3:4–7; 1 John 5:11–13.
?Na hava ku nia vuivuni ku gonia, itaeni nau na tinoni taluutuni tua?
Inau tu tughulio tana lei nilabu dika ge ku taonighi na lei nilabu maemane.
Luke 13:3; Gehegehedira 26:20; Rome 12:1-2; Colosse 3:5-17, 1 Thessalonica 4:7; Ephesus 4:28; 2 Peter 3:9
Inau tara vulitabuu.
Matthew 28:18–20; John 3:22; 4:1–2; Gehegehedira 2:37–42; 8:12; 8:36–38; 10:44–48; 16:14–15; 16:31–33; 19:1–7; 22:12–16; Rome 6:1–4; Galatia 3:26–27; Colosse 2:12; 1 Peter 3:20–22.
Inau tu idumia na Rongorongo Uto udolu ge ku ghilala utunia God mana hava gaia te liona inau ku gonighi.
Matthew 4:1–4; 5:17–20; 22:29; John 8:31–32; 20:31; Gehegehedira 20:32; Rome 15:4; 16:26; Colosse 3:16; 1 Thessalonica 2:13; 1 Timothy 4:13; 2 Timothy 3:14–17; Rana Hebrew 4:12; 1 Peter 1:22–25; 2 Peter 1:19–21; 2 John 910; Na Livu 1:3.
Inau tu vaukolu kolura na lei tinoni taluutuni ge kai holohabaa God.
Matthew 18:19–20; Gehegehedira 2:41–47; Rome 12:4–8; Ephesus 1:22–23; 4:11–16; Colosse 3:15–17; 1 Timothy 4:13; Rana Hebrew 10:24–25.
Inau tu vaukolu kolura na lei tinoni ge kai ghania na Vanga Tabu.
Matthew 26:26–30; Mark 14:22–26; Luke 22:14–20; 1 Corinth 10:14–22; 11:17–34.
Inau tu kokoeliulivuti vania God mu ku bosa vania nia na volagu.
Matthew 6:5–13; 7:7–11; 18:19–20; Mark 1:35; 11:24–25; Luke 5:16; 6:12; 11:1–13; 18:1–8; 21:36; John 14:13–14; 15:7; 16:23–26; Rome 8:26–27; 12:12; Ephesus 2:18; 6:18; Philippi 4:6–7; Colosse 4:2; 1 Thessalonica 5:17; 1 Timothy 2:1–4; 2:8; 4:4–5; Rana Hebrew 4:16; 10:19–22; James 1:5–8; 4:2–3; 5:13–18; 1 Peter 4:7; 1 John 3:21–22; 5:14–15.
?Na hava na kokoeliulivuti? ?Ivei te ghaghua inau tu kokoeliulivuti?
Matthew 6:5–13; 7:7–11; 14:23; 18:19–20; Mark 1:35; 11:24–25; Luke 5:16; 6:12; 11:1–13; 18:1–8; 21:36; 22:32–45; John 14:13–14; 15:7; 16:23–26; 17:1–26; Gehegehedira 4:24–31; 16:25; Rome 1:9–10; 8:26–27; 10:1–2,12:12; 15:30–33; 2 Corinth 12:7–10; Ephesus 1:15–20; 2:18; 3:14–21; 6:18-20; Philippi 1:3–11; 4:6–7; Colosse 1:9–12; 4:2-4; 1 Thessalonica 3:9–13, 5:17; 2 Thessalonica 1:11–12; 3:1–2; 1 Timothy 2:1–4; 2:8; 4:4–5; Rana Hebrew 4:16; 5:7; 7:25, 10:19–22; James 1:5–8; 4:2–3; 5:13–18; 1 Peter 4:7; 1 John 3:21–22; 5:14–15.
?Na pukuna inau na tinoni taluutuni tua ke, ivei te ghaghua inau tu tughui na nilabugu mana ghanaghanagu?
Inau ku dolovia God.
Matthew 5:43–48; 22:34–40; Mark 12:28–34; Luke 10:25–37; John 14:21; 1 John 5:1-3; 1 Corinth 16:14; 1 Peter 1:8; 1 John 4:20–21.
Inau ku taonia God ma Jesus na pukuna gaia nigua na Lord.
John 14:15; 14:21; 14:23–24; 15:10–17; Rome 13:8–10; 1 Peter 1:14–16; 1 John 2:3–8; 3:22–24; 2 John 1:56.
Inau ku kabu te vagha Jesus.
John 13:34–35; 14:27; Rome 12:9–13; Galatia 5:22–26; Colosse 3:12–17; 1 Thessalonica 5:16–18.
Inau ku holoutoa God haia na pukuna na hava te gonighi vaniu.
Luke 17:11–19; John 6:11; Rome 1:21; Ephesus 5:20; Philippi 4:4–7; Colosse 2:7; 3:17; 4:2; 1 Thessalonica 5:18; 1 Timothy 2:1; 4:4–5
Inau ku dolovira rana vure keha.
Matthew 5:43–48; 22:34–40; Mark 12:28–34; Luke 10:25–37; John 13:34–35; 15:12–17; Rome 12:9–10; 13:8–10; 1 Corinth 13:1–3; 16:14; Galatia 5:13–15; 1 Thessalonica 4:9–10; 1 Peter 2:17; 4:8; 1 John 2:9–11; 3:11–18; 4:7–21; 5:1-3.
Inau ku hangara rana keha.
Matthew 5:43–48; 6:1–4; 7:12; 22:34–40; 25:31–46; Mark 12:28–34; Luke 3:10–11; 6:38; 10:25–37; John 13:34–35; 14:21, 15:12–17; Gehegehedira 11:27–30; Rome 12:9–10; 13:8–10; 1 Corinth 10:24; 13:1–3; 16:14; 2 Corinth 8:1–15; 9:1–15; Galatia 5:13–15; 6:9–10; 1 Thessalonica 4:9–10; Philippi 4:14–19; Rana Hebrew 10:24; 13:1–3; 13:16; James 1:27; 2:15–16; 1 Peter 1:8; 4:8; 1 John 2:9–11; 3:11–18; 4:7–21. 5:3;
Inau ku talumuri.
Matthew 5:3–12; 18:1–5; Luke 14:7–11; 18:9–14; Rome 12:16; 1 Corinth 4:7; 2 Corinth 10:17–18; Ephesus 4:2; Philippi 2:3–11; Colosse 3:12–13; James 4:5–16; 1 Peter 5:5–7.
Inau ku talumava arahei tara vunaghi pungisiu.
Matthew 22:15–22; Gehegehedira 5:27–29; Rome 13:1–7; 1 Timothy 2:1–4; Rana Hebrew13:17; Titus 3:1; 1 Peter 2:13–17.
?Na hava na lei totobo ku bei gonighi?
Inau ku mua dolovighi na rongo mana lei lologho.
Matthew 6:19–21; 6:24–34; Luke 12:13–21; 12:32–34; Gehegehedira 20:35; 1 Timothy 6:6–10; 6:17–19; Rana Hebrew 13:5–6, James 2:1–9; 5:1–6.
Inau ku mua holohaba na lei god keha pu ku ghanaghana mavara na lei keramo.
Matthew 4:10; Gehegehedira 17:22–31; 1 Corinth 5:11; 6:9–11; 8:1–13; 10:1–22; 2 Corinth 6:14–18; Galatia 5:19–21; 1 Thessalonica 1:9–10; 1 John 5:21; Na Livu 21:8; 22:15.
Inua ku mua nongira na lei keramo ge kara hangau pa kara dikalara rana keha nia didira maana.
Matthew 4:10; Gehegehedira 17:22–31;; 1 Corinth 5:11; 6:9–11; 8:1–13; 10:1–22; 2 Corinth 6:14–18; Galatia 5:19–21; 1 Thessalonica 1:9–10; 1 John 5:21; Na Livu 21:8; 22:15.
Inau ku mua vasukaghighi na lei maumanu vanira na lei keramo.
Matthew 9:13; Mark 12:33; Rome 12:1; Rana Hebrew 9:610:18.
Inau ku bei inubulebule.
Rome 13:13; 1 Corinth 5:9–11; 6:9–11; Galatia 5:19–21; Ephesus 5:18; 1 Timothy 3:1–3; Titus 1:7; 1 Peter 4:3–5.
Inau ku bei kabalaghi.
Matthew 5:27–30 John 8:2–11; Rome 13:8–10; 1 Corinth 5:9–11; 6:9–20; Galatia 5:19; Ephesus 5:3; Colosse 3:5–6; 1 Thessalonica 4:1–8; Rana Hebrew 13:4; Jude 1:7.
Inau ku bei kiko.
Ephesus 4:25; Colosse 3:9; 1 Peter 3:10; John 8:44; Na Livu 21:8; 22:15.
Inau ku bei gito.
Matthew 15:19, 19:18; Luke 19:8; Rome 13:9; 1 Corinth 6:9-10; Ephesus 4:28; James 5:4; 1 Peter 4:15; Na Livu 9:21
Inau ku bei bosadika.
Ephesus 4:29; 5:4; Philippi 4:8; Colosse 3:8; 1 Timothy 4:12; James 1:26; 3:9–10.
Inau ku bei lavitughu tana bona rana vure tara diki gonia vaniu na dika.
Matthew 6:12–15; 18:21–35; Mark 11:25; Luke 17:3–4; Rome 12:17–21; Ephesus 4:31–32; Colosse 3:13.
Inau ku mua beto na doloviadira lei tinoni. Sakai vamua inau tu rutu vania na dika na tinoni te gonia ke, inau ku dolovia mughua na tinoni keri.
Galatia 5:22–23; Ephesus 4:26; Colosse 3:8; 3:13; James 1:19–20.
?Ivei tea ge ku ghilala na hava te uto pe dika?
Rome 1:18–32; 1 Corinth 6:9–11; Galatia 5:19–21; Ephesus 5:3–5; Colosse 3:5–10; James 4:17; 1 Peter 4:3; 1 John 2:15–17; 3:4–5.
?Na hava na holohoru?
Matthew 16:13–20; Gehegehedira 2:41–42; Rome 12:4–8; 1 Corinth 12:12–30; Ephesus 1:22–23; 2:19–22; 4:1–16; Colosse 1:18; Rana Hebrew 10:24–25; 1 Peter 2:4–10; Na Livu 19:5–10.
?Ivei te vaghara na lei taluutuni uto tana holohoru?
Matthew 16:13–20; Gehegehedira 2:41–42; Rome 12:4–8; 1 Corinth 12:12–30; Ephesus 1:22–23; 2:19–22; 4:1–16; Colosse 1:18; Rana Hebrew 10:24–25; 1 Peter 2:4–10; Na Livu 19:5–10.
?Ivei te vaghara na lei huhuli uto tana holohoru?
Matthew 28:18–20; Luke 22:24–27; Gehegehedira 6:1–6; 14:23; 20:17–35; 1 Thessalonica 2:1–12; 1 Timothy 3:1–13; 4:1–16, Titus 1:5–9, 1 Peter 5:1–4.
?Ivei kara nea na lei tinoni tana holohoru kara nira kikinima rana tinoni huhuli?
1 Corinth 9:14; Galatia 6:6; 1 Thessalonica 5:12–13; 1 Timothy 5:17–22; Rana Hebrew 13:7; 13:17.
?Ivei te vagha na binaboli tana taluutuni?
?Ivei te ghaghua na manetaulaghi tana taluutuni?
Matthew 19:4–6; 1 Corinth 7:1–16; Ephesus 5:21–33; Colosse 3:18–19; Titus 2:3–5; Rana Hebrew 13:4; 1 Peter 3:1–7.
?Ivei te ghaghua na vaivine taulaghi tana taluutuni?
Matthew 19:4–6; 1 Corinth 7:1–16; Ephesus 5:21–33; Colosse 3:18–19; Titus 2:3–5; Rana Hebrew 13:4; 1 Peter 3:1–7.
Na vinekamagu mi nau toro pepo talau. ?Ivei tea ge koro vilivoka na taugu mi nau?
Matthew 5:31–32, 19:3–9; Luke 16:18; Rome 7:2–3; 1 Corinth 7:10–16.
Na vinekamagu te mua taluutuni. ?Ivei tea inau ku tuvavokaa keri ge ku tauna siki sakai te taluutuni?
1 Corinthians 7:12-16
Inau tu liona ge ku tauna na vaivine, hauva na vaivine eni te mua taluutunia Jesus. ?Ivei tea te uto so ge ku tauna?
2 Corinthians 6:14-15
?Ivei te ghaghua na lei gari tana taluutuni?
Matthew 15:3–6; Luke 2:51; Ephesus 6:1–3; Colosse 3:20; 1 Timothy 5:4; 5:8; Rana Hebrew 12:7–11.
?Ivei te ghaghua ge ku righitaonia na dalegu?
Ephesus 6:1–4; Colosse 3:20–21; 1 Timothy 3:4–5.
?Ivei te ghaghua ge ku holopangotira na tinagu mana tamagu?
Matthew 15:3–6; Ephesus 6:1–3; Colosse 3:20; 1 Timothy 5:4–8.
?Ivei te ghaghua na lei tinoni tara mua loghoa na binaboli, te vaghara na lei matesasani mana daleisamu?
Gehegehedira 6:1; Rome 7:2–3; 1 Corinth 7:39–40; 1 Timothy 5:3–16; James 1:27.
?Ivei tea God te righitaonira rana taluutuni ge kara mua loghoa siki vahola haia?
Rome 8:18–25; 8:28; 2 Corinth 1:4; 4:16–18; James 1:2–4; 1 Peter 1:6–9; 2:19–21; 5:8–10.
?Na hava ku gonia tana bona inau tu tabotabo ge ku gonia siki totobo dika?
Matthew 4:1–11; 6:13; 26:41; Luke 22:31–32; John 17:14–19; Rome 8:31–39; 12:12; 16:19–20; 1 Corinth 10:12–13; 16:13; 2 Corinth 12:7–10; Ephesus 3:20–21; 6:10–18; Philippi 4:13; 1 Thessalonica 3:5–8; 2 Thessalonica 3:3; 2 Timothy 1:7–8; Rana Hebrew 2:18; 4:14–16; 12:1–2; James 1:12–15, 4:7; 1 Peter 1:5; 5:8–11; 1 John 4:4; 5:3–5; Na Livu 12:7–12.
?Na hava ku gonia tana bona Satan te tabotabo ge ke dikalau?
Matthew 4:1–11; 6:13; 13:19; Luke 4:1–13; 22:3–4, 22:31–32; John 8:42–44; 17:14–19; Rome 16:19–20; 1 Corinth 16:13; 2 Corinth 2:10–11; 4:4; 11:13–15; 12:7–10; Ephesus 2:2; 3:20–21; 6:10–18; 1 Thessalonica 3:5–8; 2 Thessalonica 3:3; James 4:7–8; 1 Peter 5:8–11; 1 John 4:4; Na Livu 12:7–12, 20:1–3; 20:10.
?Na hava ku gonia ke vagha inau tu vuivuni ge ku tangohahi?
Luke 15:11–24; Rome 6:1–23; 1 John 1:92:2; James 4:7–10; Rana Hebrew 12:1–2; Na Livu 3:19–20.
Inau tu tabotabo ge ku kabu maemane, hauva tu tumuhoru talau. ?Ivei tea God ke hangau?
Matthew 18:19–20; 28:19–20; John 14:16–23; Rome 8:35–39; 2 Corinth 6:16–18; Ephesus 3:17–19; Philippi 4:13; Colosse 2:6–7; 2 Thessalonica 3:16; Rana Hebrew 13:5–6.
?Na hava ku gonia tana bona nigua na binaboli mi nau tai vahaghi?
Matthew 4:23–25; 9:35; 11:2–5; Gehegehedira 3:1–6; 8:4–8; 19:11–16; 28:8–9; 1 Corinth 12:9; 12:29–30; 2 Corinth 12:7–10; 1 Timothy 5:23; 2 Timothy 4:20; James 5:14–15.
?Na hava ku gonia tana bona na lei vahola kara kaleu?
Rome 8:18–25; 8:28; 8:35–37; 12:12; 2 Corinth 1:3–5; 4:16–18; James 1:2–4; 1 Peter 1:3–9; 2:19–23; 5:8–10.
?Na hava ku gonia tana bona kara gunaliu rana keha ma kara batobatou na pukuna tu taonia Jesus?
Matthew 5:10–12; Mark 13:9–13; Luke 12:4–9; John 15:18–21; 16:1–4; Gehegehedira 5:41; Rome 8:35–37; 12:12–14; 12:17–21; 1 Corinth 4:11–13; 2 Corinth 4:8–11; 12:10; Philippi 1:28–29; 2 Thessalonica 1:4–8; 3:2–4; 2 Timothy 3:10–13; Rana Hebrew 10:32–39; 12:3–4; 1 Peter 3:13–17; 4:12–19; Na Livu 2:10.
Ivei tea rahei tara taluutunia Jesus, kara mataghunia na mate?
John 6:39‑40, 11:17‑27, 14:1‑4; Rome 8:10‑11; 8:38‑39; 14:7‑9; 1 Corinth 15:12‑58; 2 Corinth 5:1‑10; Philippi 1:20‑24; 1 Thessalonica 4:13‑18; Rana Hebrew 2:14‑15; Na Livu 14:13; 21:1‑4, 22:1‑5.
?Na hava ke kale tana ngiha?
Jesus ke oli mai tana maramana.
Matthew 24:29–44; John 14:1–3; Gehegehedira 1:10–11; 3:19–21; Philippi 3:20–21; Colosse 3:4; 1 Thessalonica 1:9–10; 3:13; 4:13–5:11; 2 Thessalonica 1:6–10; 2:1–4; 1 Timothy 6:13–15; 2 Timothy 4:8; Rana Hebrew 9:28; 2 Peter 3:1–18; 1 John 3:1–3; Na Livu 1:7; 22:12–13.
Jesus Christ ke detera na lei tinoni soko na pukuna God te vahea na maana vania.
Matthew 7:21–23; 16:24–27; 25:31–46; John 3:18–21; 5:24–29; Gehegehedira 17:30–31; Rome 2:1–11; 14:10–12; 1 Corinth 3:10–15; 4:5; 2 Corinth 5:9–10; 2 Thessalonica 1:5–10; Rana Hebrew 9:27–28; 10:26–31; 1 Peter 1:17; 4:3–5; Na Livu 20:11–15.
Arahei God te vavolara tua kara kabu kolua i kokou.
Luke 12:32–34; John 14:1–3; 2 Corinth 5:1–8; Philippi 1:23; 1 Peter 1:4–5; Na Livu 4:1–11; 21:1–4; 21:22–22:5; 22:14–15.
Arahei God ke mua vavolara ke torora haia tana lake kasila.
Matthew 10:28; 13:41–42; 47–50; 25:41; Luke 16:23–26; 2 Thessalonica 1:9; Na Livu 20:10–15; 21:8.